یادگیری ماشین- نیمسال اول 93

| | ارسال نظر | بازتاب (0)

منابع یادگیری ماشین

| | ارسال نظر | بازتاب (0)
 

یادگیری ماشین Tom Mitchell  (1997)

یادگیری ماشین Alpaydin (2010)

Combining Classifiers  L. Kuncheva

1 2 3  بعدي»