بررسی موتور جستجوهای بومی

| | ارسال نظر | بازتاب (0)
در این فایل موتور جستجوهای بومی و به خصوص موتورهای جستجوی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
در این فایل نحوه راه اندازی
apache nutch و apache Solr
توضیح داده شده است. 
 
 

سیستم های پرسش و پاسخ در وب معنایی

| | ارسال نظر | بازتاب (0)

در این ارائه به صورت مختصر سیستم های پرسش و پاسخ در وب معنایی پرداته شده است. ابتدا به معرفی سیستم های پرسخ و پاسخ و همچنین چالش های موجود پرداخته و در انتها دو نوع سیستم پرسش و پاسخ با جزئیات معرفی شده است.

 

سیستم های پرسش و پاسخ.pdf