انقلاب جدید
نورمحمدی محسن | 04 Mar, 2019, 13:42 | کلی | (117 Reads)
اگر تاملی صورت گیرد در انقلاب جدید مردمی به جز رهبری سایر مدیران بدون استثنا از صدر تا ذیل دیگر جایگاهی نخواهند داشت .
Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=12759

خیر مقدم
نورمحمدی محسن | 04 Mar, 2019, 10:31 | کلی | (102 Reads)
حضور شما را در جمع انوار محمدی خیر مقدم عرض می کنیم .
Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=12758

خوش آمدید!
نورمحمدی محسن | 04 Mar, 2019, 10:30 | کلی | (110 Reads)
خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و شما می توانید شروع به کار با وبلاگ نمائید
Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=12757