نمایش بخشی از یک لیست (خروجی یک تابع) و برگرداندن لیست کامل

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
 
 
 
> a=
+ function(x)
+ {b=x^2;cc=x^3
+ rr=list(i=x,j=b,k=cc)
+ class(rr)='tt'
+ rr
+ }
> print.tt=function(rr,...) print(rr$j,...)
> a(10)
[1] 100
> a(10)$i
[1] 10
> a(10)$k
[1] 1000
> names(a(10))
[1] "i" "j" "k"
>

ساخته یافته کردن یک تابع

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

pg=function(bbbbbbb)

{

dput(bbbbbbb,'aaaaaaa')

dget('aaaaaaa')

}

نحوه استفاده

myfunction=pg(myfunction)

 

 

نحوه ارتقاء R در Ubuntu

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
https://www.biostars.org/p/88651/

رسم تابع چگالی توزیع دونمایی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

پس از نصب و فراخوانی پکیج

smoothmest

به صورت زیر می توان تابع چگالی توزیع دونمایی یا همان لاپلاس را در بازه منفی 5 تا مثبت 5 رسم کرد

options(repos='http://cran.um.ac.ir')

install.packages('smoothmest')

library(smoothmest)

curve(ddoublex(x,mu=1.5,lambda=5),-5,-5)

مثالی از ترکیب مشتق و انتگرال ...

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
integrate(function(y)eval(D(expression(x^2+sin(x*y)),'x'))*eval( D(expression(y^3+cos(x+y)),'x')),0,1)

پاسخ به فرزان

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

شاید پکیج زیر بتواند به شما کمک کند

HiddenMarkov

موفق باشید - سرمد

پیدا کردن اعداد اول

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

k=5000;i=2;h=3:k;while(h[1]<sqrt(k)){i=c(i,h[1]);h=h[apply(outer(h,i,'%%'),1,prod)!=0]};c(i,h)

 

The Burr Distribution - Type XII

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

http://cran.um.ac.ir/web/packages/actuar/actuar.pdf

 

dburr

pburr

qburr

rburr

Will 2015 Be The Beginning Of The End For SAS And SPSS?

کارگاه آشنایی با نرم افزار R بازتاب (0) ارسال نظر   

مقاله ای جالب

!!!

 

http://www.r-bloggers.com/will-2015-be-the-beginning-of-the-end-for-sas-and-spss/

در پاسخ به رسم چند نمودار در یک صفحه با رنگ های متفاوت

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
curve(dnorm,-3,3)
curve(dt(x,3),add=T,col=5)
curve(dt(x,13),add=T,col=3)
curve(x^2,add=T,col=2)

محاسبه ضرایب چولگی و کشیدگی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

install.packages('moments')

library(moments)

skewness(x)

kurtosis(x)

روشی برای رسم دو نمودار در یک صفحه

کلی بازتاب (0) نظرات (3)   
curve(x^2,-5,5,col=3,ylim=c(-10,10))
curve(x^3,-10,10,col=5,add=T)

تفاوت R و SPSS

کلی بازتاب (0) نظرات (1)   
SPSS نرم افزاری است گران قیمت که تحلیل های آماری متنوعی را می توان با استفاده از دستور نویسی ویا با استفاده از منوها انجام داد. به دلیل قدمت آن، بسیار متداول است.
R نرم افزاری است رایگان و تقریبا تمام تحلیل های آماری عادی و پیشرفته را می توان با دستور نویسی ویا استفاده از منوهای Rcmdr انجام داد. علاوه بر آن، امکان برنامه نویسی به کاربر اجازه می دهد که بتواند محاسبات خاص را نیز انجام دهد و با استفاده از توابع متنوع شبیه سازی های قدرتمندی را اجرا کند.

رگرسیون توانمند (Robust Regression)

کلی بازتاب (0) نظرات (2)   

در پاسخ به خانم قربانی، علاقه مندان می توانند رگرسیون استوار را در R از طریق لینک های زیر ملاحظه نمایند:

http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/appendix/Appendix-Robust-Regression.pdf

http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/rreg.htm

 

کاربرگ ها

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
در پاسخ به سؤال یکی از علاقه مندان به R، کاربرگ ها از کتابی خاص استخراج نشده است. کتاب دارای تمرین (به انگلیسی) در بخش Contributions سایت cran.um.ac.ir موجود و قابل استفاده است.
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog