با آنكه‌ ترجمه‌ سابقه بسيار طولانی دارد‌ هنوز تعريفی از آن که‌ مورد قبول‌ همگان‌ باشد وجود ندارد. علت‌ اين امر نوع‌ نگرش‌ اهل‌ فن‌ و شيوه‌های‌ كاربردی‌ و روال‌ متداول‌ در امر ترجمه ‌می‌باشد. اگر ترجمه‌ را از ديدگاه‌ ‌ "ترجمه‌ تحت‌ اللفظی" بنگريم‌ تعريف‌، مغاير با تعاريفی‌ خواهد بود كه‌ هواداران‌ "ترجمه‌ معنائی"‌ و يا "ترجمه‌ آزاد" از آن ارائه‌ كرده‌اند. در تعاريف‌ گونه‌گون‌ ارائه‌ شده‌ ‌با گرايش‌های فكری‌ مختلف‌، مشتركاتی وجود دارد كه‌ می‌تواند رهگشا‌ باشد. بر اساس‌ اين‌ مشتركات ‌می‌توان نتيجه‌گرفت كه‌ هر كلام‌ و گفته‌ در هر زبان‌ صورت و محتوايی‌ دارد و ترجمه‌ عبارتست‌ از تبديل‌ يا برگرداندن‌ نزديك‌ترين‌ پيام‌ مستتر در صورت‌ واژه‌های‌ زبان‌ مبدأ به ‌صورت‌ زبان‌ مقصد. ترجمه‌ ماشينی‌به‌ سيستم‌ های نرم‌افزار کامپيوتری اطلاق‌ می‌شود كه‌ با آنها‌ می‌توان‌ متون‌ ورودی به‌ زبان‌ مبدأ را طی‌ فرايندهای‌ خاصی و در سطوح‌ مختلف‌ زبان‌شناختی‌ تجزيه‌ و تحليل نموده ودر نهايت‌ به‌ زبان مقصد ترجمه نمود. در طراحی سيستمهای ترجمه‌ ماشينی بايستی تمهيداتی انديشيده‌ شده و در معماری آن‌ مؤلفه‌هايی لحاظ گردد که سيستم‌ را قادر سازد تا تقريبا همانند يک انسان مترجم‌ کار تجزيه‌ و تحليل‌های‌ زبان‌شناختی‌ متن‌ ورودی‌ را انجام‌ داده‌ و با بهره‌گيری‌ از داده‌ها و براساس ‌يافته‌ها، معادل‌ جملات‌ زبان‌ مبدأ را در زبان‌ مقصد توليد كند. انجام‌ اين‌ عمل‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ سيستم‌ علاوه‌ بر برنامه‌‌ رايانه‌ای‌ متشكل‌ از مجموعه‌ الگوريتم‌های‌ خاص‌ و پيچيده‌، مجموعه ‌فرهنگهای لغات و پايگاه های داده حاوی‌ واژگان‌ و قواعد ساختاری‌ و معنا شناختی‌ زبانهای‌ مبدأ و مقصد باشد. اگر بتوان‌ ادعا كرد كه‌ امكان‌ تدوين‌ فرهنگ‌ قواعد ساختاری‌ يا واژگان‌ دستوری‌ نسبتا" كامل‌ فراهم‌ باشد، مختصه‌ و ويژگی‌ زبان‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ درهيچ‌ مقطعی نمی‌توان‌ فرهنگ مناسبی را يافت‌ كه‌ دربر دارنده‌ همه‌ واژه‌های آن‌ زبان‌ باشد زيرا ‌ زبان‌ پديده‌ زايايی است‌ و مرتب واژه‌های جديدی خلق شده و به‌ مجموعه‌ واژگان‌ آن‌ زبان‌ افزوده‌ می شوند. علاوه بر اين‌ وجود خطاهای‌ تايپی و يا املايی‌ در متن‌ می‌تواند در کار ترجمه ماشينی‌ ايجاد اختلال‌ كند. مترجمين‌ ورزيده‌ در رويارويی‌ با كلمات‌ ناشناخته‌ يا ساختارهای‌ پيچيده جملات‌، با مراجعه‌ به‌ منابع‌ معتبر و با بکارگيری تجربيات‌ و دانش‌ فردی و يا از طرق ديگر به‌ حل‌ مشكل‌ و مسأله‌ می ‌پردازند. در ترجمه‌ ماشينی نيز بايد در مقابل‌اين‌ گونه‌ پديده‌ها ساز و كار مناسبی طراحی نمود تا سيستم‌ به‌ ابزار‌ خاصی‌ مجهز باشد تا اختلالی در امر ترجمه‌ بوجود نيايد. ماشين‌های ترجمه‌ موجود عموما" فاقد اين‌ ساز و كار هستند و طبيعی است‌ كه‌ محتوای خروجی آنها پر از غلط و نامفهوم‌ باشد.
800x600 ماشين ترجمه پديده تحت ويندوز XP‌، ويندوز 2000 و يا ويندوز 98 با پشتيبانی عربی يا فارسی اجرا می‌شود و از آن برای ترجمه متون مختلف انگليسی اعم از نامه‌های اداری، مدارك علمی و فنی، كتب و مقالات و يا هر نوع متن از روزنامه، مجله و اينترنت می‌توان استفاده كرد. اين ماشين شامل پردازنده متن و سيستمهای كاربردی با بانكهای اطلاعاتی فارسی است.  ماشين ترجمه پديده شامل چندين پايگاه اطلاعاتی، بيش از يك ميليون و پانصد هزار لغت و عبارت در زمينه های عمومی و 78 زمينة تخصصی می ‌باشد. موتور ترجمه پديده از پيشرفته‌ترين تكنيكهای  هوش مصنوعی و پردازش زبان طبيعی استفاده می ‌نمايد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
800x600

در طول چند دهه‌ اخير و همزمان‌ با گسترش‌ و پيشرفت‌ زبان‌شناسی محاسباتی‌‌، در بسياری از كشورهای‌ پيشرفته‌، تلاشهای‌ همه‌جانبه‌ و پيگير در جهت‌ ترجمه‌ متون‌ به کمک كامپيوتر انجام‌ گرفته است.‌ با توجه‌ به‌ تنگناها و مسائل‌ خاص‌ مطرح در زمينه ترجمه ماشينی و علی رغم کاستی ها, حاصل اين فعاليتها‌ درخور توجه‌ بوده‌ است‌. بايد پذيرفت‌ كه‌ ترجمه‌ متون‌ از طريق‌ كامپيوتر محدوديت‌های‌ خاص‌ خود را داشته‌ است‌. در بعضی‌ از زمينه‌ها حاصل‌ كاركرد واقعا رضايت‌بخش‌ است‌ ولی در بعضی ‌موارد نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ را حتما" بايد ويراستاری‌ كرد. طبيعتا نوع‌ متن مورد نظر‌ و ميزان‌ پيچيدگی‌ آن‌ در بازدهی‌ کار ترجمه كاملا موثر است. ترجمه‌ متون‌ علمی‌ دارای مشکلات خاص خود بوده و ترجمه‌ متون‌ ادبی‌ بلحاظ ابهام زايی در معنا چندان‌ ساده‌ نمی باشد و حاصل‌ آن‌ معمولا رضايت‌بخش‌ نمی باشد.

با عنايت‌ به‌ حقايق‌ واقع‌گرايانه‌ فوق‌، در ترجمه‌ ماشينی‌ ويژگيهائی‌ وجود دارد كه‌ نه‌تنها از نظر جذبه‌ و كشش‌ علمی‌ بلكه‌ از ديدگاه‌ اقتصادی‌ و ديگر ضرورت‌ها و اقتضاهای‌ عصر پيگيری آن را ضروری می نمايد. به‌ عنوان‌ مثال‌ در مقر سازمان‌ ناتو در بروكسل‌ و جامعه‌ اروپا عليرغم‌ آنكه‌ تعداد زيادی  مترجم‌ ورزيده‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند، از  ماشين‌ ترجمه نيز استفاده‌ می‌شود. دليل اصلی اين ‌ امر مسأله‌ سرعت‌, زمان‌ و هزينه است‌. ميزان‌ كاری ‌كه‌ مترجمی‌ ورزيده‌ در خلال‌ چندين‌ روز انجام‌ می‌دهد را كامپيوتر در عرض‌ چند دقيقه‌ ترجمه ‌می ‌كند. حتی اگر كيفيت‌ و دقت‌ ترجمه‌ ماشينی‌ خيلی  كمتر از حاصل‌ كار مترجم‌ باشد، باز هم‌ از جهات‌ مختلف‌ اهميت‌ و ارزش‌ خاص‌ آن‌ چشمگير است‌. توسعه ارتباطات از طريق اينترنت نيز که بصورت يک بستر  جهانی برای مبادله افکار و اطلاعات درآمده است خود مستلزم توسعه ماشين های ترجمه می باشد تا با سرعت بتوان اطلاعات را از يک زبان به زبان ديگر برگرداند.


 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

در ترجمه‌ ماشينی‌ ويژگيهائی‌ وجود دارد كه‌ نه‌تنها از نظر جذبه‌ و كشش‌ علمی‌ بلكه‌ از ديدگاه‌ اقتصادی‌ و ديگر ضرورت‌ها و اقتضاهای‌ عصر پيگيری آن را ضروری می نمايد. به‌ عنوان‌ مثال‌ در مقر سازمان‌ ناتو در بروكسل‌ و جامعه‌ اروپا عليرغم‌ آنكه‌ تعداد زيادی  مترجم‌ ورزيده‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند، از  ماشين‌ ترجمه نيز استفاده‌ می‌شود. دليل اصلی اين ‌ امر مسأله‌ سرعت‌, زمان‌ و هزينه است‌. ميزان‌ كاری ‌كه‌ مترجمی‌ ورزيده‌ در خلال‌ چندين‌ روز انجام‌ می‌دهد را كامپيوتر در عرض‌ چند دقيقه‌ ترجمه ‌می ‌كند. حتی اگر كيفيت‌ و دقت‌ ترجمه‌ ماشينی‌ خيلی  كمتر از حاصل‌ كار مترجم‌ باشد، باز هم‌ از جهات‌ مختلف‌ اهميت‌ و ارزش‌ خاص‌ آن‌ چشمگير است‌. توسعه ارتباطات از طريق اينترنت نيز که بصورت يک بستر  جهانی برای مبادله افکار و اطلاعات درآمده است خود مستلزم توسعه ماشين های ترجمه می باشد تا با سرعت بتوان اطلاعات را از يک زبان به زبان ديگر برگرداند.

"من متنی به زبان روسی پيش رو دارم ولی فرض می کنم که آن متن انگليسی بوده و به نحوی با نمادهای عجيبی رمزنگاری شده است. تنها کاری که برای استجراج اطلاعات درون اين متن لازم است انجام دهم اين است که آن رمز را بشکنم."

نقل قول از مبتکر ايده ترجمه ماشينیWarren Weaver