SPARQL

02:16, 07/08,2014

همانطور که پایگاه داده های امروزی به منظور خواندن اطلاعات، از یک زبان استاندارد پایانی به نام SQL[1] استفاده می کنند، به منظور استخراج داده های وب معنایی نیز می توان از SPARQL[2][16]استفاده نمود. این زبان قادر است