[ آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و مطالعات اطلاع رسانی ] 25 February, 2017 07:45

کلید اولیه دکتری 96

[ آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و مطالعات اطلاع رسانی ] 25 May, 2014 23:03

 « سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93 »

  سوالات ارشد آزاد 93

20101 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی 93
20105 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت 93
20106 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی 93
20205 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات عرب 93
20311 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات انگلیسی 93
20312 - سوالات ارشد آزاد آموزش زبان انگلیسی 93
20315 - سوالات ارشد آزاد مترجمی زبان انگلیسی 93
20405 - سوالات ارشد آزاد علوم قرآن و حدیث 93
20407 - سوالات ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 93
20418 - سوالات ارشد آزاد فقه و حقوق اسلامی 93
20426 - سوالات ارشد آزاد فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی 93
20432 - سوالات ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی 93
20439 - سوالات ارشد آزاد فلسفه و کلام اسلامی - کلام اسلامی 93
20446 - سوالات ارشد آزاد فقه و معارف اسلامی - فقه و اصول 93
20517 - سوالات ارشد آزاد علوم ارتباطات اجتماعی 93
20532 - سوالات ارشد آزاد علوم اجتماعی - جامعه شناسی 93
20611 - سوالات ارشد آزاد کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی) 93
20614 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی 93
20619 - سوالات ارشد آزاد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی 93
20631 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی 93
20633 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 93
20634 - سوالات ارشد آزاد تحقیقات آموزشی 93
20701 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی بالینی 93
20702 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی تربیتی 93
20703 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی شخصیت 93
20704 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی 93
20705 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی عمومی 93
20708 - سوالات ارشد آزاد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 93
20804 - سوالات ارشد آزاد حقوق بین الملل 93
20805 - سوالات ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 93
20807 - سوالات ارشد آزاد حقوق خصوصی 93
20808 - سوالات ارشد آزاد حقوق عمومی 93
20812 - سوالات ارشد آزاد علوم سیاسی 93
20814 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای 93
20822 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق خصوصی 93
20823 - سوالات ارشد آزاد حقوق تجارت بین الملل 93
20824 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا 93
20825 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات اروپا 93
20826 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات آمریکای شمالی 93
20827 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات خلیج فارس 93
20828 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات ایران 93
20829 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 93
20834 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - علوم جزایی و جرم شناسی 93
20835 - سوالات ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 93
20836 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق بین الملل 93
20914 - سوالات ارشد آزاد علوم اقتصادی 93
21108 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ ایران باستان 93
21116 - سوالات ارشد آزاد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 93
21118 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ عمومی جهان 93
21119 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ اسلام 93
21120 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی 93
21121 - سوالات ارشد  آزاد تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی 93
21122 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - مطالعات خلیج فارس 93
21123 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 93
21124 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی 93
21207 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی 93
21210 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی 93
21211 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی 93
21212 - سوالات ارشد آزاد مدیریت آموزشی 93
21215 - سوالات ارشد آزاد مدیریت اجرایی 93
21223 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی 93
21224 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات 93
21237 - سوالات ارشد آزاد مدیریت شهری 93
21245 - سوالات ارشد آزاد مدیریت مالی 93
21254 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازاریابی 93
21255 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 93
21256 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی 93
21257 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 93
21258 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی -مدیریت مالی دولتی 93
21268 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - تولید 93
21269 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 93
21270 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی 93
21271 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی 93
21272 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه 93
21273 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول 93
21274 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه 93
21277 - سوالات ارشد آزاد مدیریت محیط زیست 93
21278 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - مالی 93
21279 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 93 21280 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها 93
21284 - سوالات ارشد آزاد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید 93
21294 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 93
21295 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی 93
21296 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 93
21297 - سوالات ارشد آزاد مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی 93
21301 - سوالات ارشد آزاد حسابداری 93
21341 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی 93
21342 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 93
21343 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته 93
21344 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش 93
21402 - سوالات ارشد آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی 93
21501 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 93
21506 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای سیاسی 93
21518 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 93
21520 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی 93
21522 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا - برنامه ریزی توریسم 93
21524 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای طبیعی - ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی 93
21525 - سوالات ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 93
21537 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی آمایش سرزمین 93
21603 - سوالات ارشد آزاد مشاوره و راهنمایی 93
21609 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره مدرسه 93
21611 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره خانواده 93
21614 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره شغلی 93
21615 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره توانبخشی 93
21701 - سوالات ارشد آزاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 93
30101 - سوالات ارشد آزاد ریاضی محض 93
30109 - سوالات ارشد آزاد ریاضی کاربردی 93
30223 - سوالات ارشد آزاد فیزیک - هسته ای 93
30305 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی تجزیه 93
30306 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی معدنی 93
30310 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی کاربردی 93
40101 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - الکترونیک 93
40123 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت 93
40145 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - مخابرات 93
40151 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - کنترل 93
40178 - سوالات ارشد آزاد مهندسی پزشکی - مهندسی بافت 93
40180 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت 93
40181 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی 93
40182 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکترونیکی 93
40183 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرت 93
40314 - سوالات ارشد آزاد مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی 93
40316 - سوالات ارشد آزاد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری 93
40318 - سوالات ارشد آزاد مهندسی صنایع - مهندسی صنایع 93
40326 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مالی 93
40426 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله 93
40436 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 93
40443 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی آب 93
40484 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 93
40485 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی سازه 93
40487 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 93
40489 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی سازه های دریایی 93
40632 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک 93
40664 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 93
40669 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 93
40671 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 93
40672 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید 93
40673 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکی 93
40674 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوتر 93
40717 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - جوشکاری 93
40731 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 93
40738 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - سرامیک 93
40745 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد 93
41002 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 93
41005 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری 93
41021 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 93
50204 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 93
50209 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی 93
50502 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 93
50519 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری 93
50521 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری 93
60115 - سوالات ارشد آزاد پژوهش هنر 93
60116 - سوالات ارشد آزاد ارتباط تصویری 93
60202 - سوالات ارشد آزاد مهندسی معماری 93
60207 - سوالات ارشد آزاد طراحی شهری 93
60216 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی شهری 93
60217 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی منطقه ای 93
60222 - سوالات ارشد آزاد تکنولوژی معماری 93
60223 - سوالات ارشد آزاد بازسازی پس از سانحه 93
70404 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری 93
70405 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل 93

[ آزمون کارشناسی ارشد علم اطلاعات و مطالعات اطلاع رسانی ] 21 March, 2013 16:18
 
سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93  
 
[ کلی و عمومی ] 07 March, 2009 09:49

لینک های زیر در رابطه با نحوه نشستن پشت کامپیوتر و حرکات ورزشی مرتبط با آن و ارگونومی

می باشد

تصویر

دانلود

[ کلی و عمومی ] 07 March, 2009 09:48

 

لینک های زیر در مورد ارگونومی و نحوه حرکات ورزشی پشت کامپیوتر می باشد

تصویر

دانلود

 

[ کلی و عمومی ] 07 March, 2009 09:42

 

همه ما در مصاحبه های مختلف در طول زندگی شرکت می کنیم

لینک زیر در رابطه با ارتباطات غیر کلامی در مصاحبه می باشد

الفبای ارتباطات غیر کلامی در مصاحبه

[ کلی و عمومی ] 03 March, 2009 17:34

راهنمايي مطمئن براي نگارش پايان نامه

این وبلاگ با پشتیبانی جمعی از علاقمندان به مشاوره تخصصی در زمینه تدوین پایان نامه (رساله) و پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی و مشاوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای آزاد ،صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، امیرکبیر و با مدیریت یکی از فارغ التحصیلان ممتاز ارشد یکی از دانشگاههای معتبر با سالها تجربه در زمینه تحقیقات دانشگاهی ایجاد و اداره می شود.

از جمله خدمات وبلاگ:

الف) خدمات مشاوره ای:
- مشاوره انتخاب موضوع
- مشاوره تعیین اساتید
- مشاوره نحوه تدوین پروپوزال
- مشاوره تدوین فصل اول
- مشاوره جستجوی منابع
- مشاوره تدوین فصل دوم
- مشاوره تدوین روش شناسی
- مشاوره تعیین حجم نمونه
- مشاوره شیوه نمونه گیری
- مشاوره جمع آوری اطلاعات
- مشاوره تدوین فصل چهارم
- مشاوره نحوه پردازش آماری
- مشاوره نحوه کار با نرم افزار
- مشاوره تدوین فصل پنجم

ب) خدمات آموزشی:
- آموزش spss
- آموزش مدیریت پروژه تحقیقی
- آموزش کنکور آمادگی ارشد و دکتری

ج) تهیه منابع:
- تهیه منابع پایان نامه
- تهبه منابع تحقیقاتی

د) اطلاع رسانی در مورد پایان نامه:
- جمع آوری و اشاعه اطلاعات موردنیاز دانشجویان در حال تدوین پایان نامه
- پاسخ به سئوالات عمومی دانشجویان

ه) تشکیل بانک اطلاعاتی
- ایجاد بانک اطلاعاتی مشاوران پایان نامه
- ایجاد بانک اطلاعات مشاوران کارشناسی ارشد
- ایجاد بانک اطلاعات مشاوران دکتری
- ایجاد بانک اطلاعات مراکز اطلاع رسانی
- ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید برتر راهنما
- ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر مشاور
- ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر آماری
- ایجاد بانک اطلاعات مراکز تهیه منابع

[ کلی و عمومی ] 03 March, 2009 17:28

نوشتن مقاله در ISI

برای نوشتن یک مقاله استاندارد جهت انتشار در مجلات معتبر آی اس آی چه باید کرد

 

جامعه محققین ایران با حجم بالای تولید  علم ودانش در کشور روبرو است و این افتخار بزرگ باید در صحنه های بین المللی با قدرت تمام به ثبت برسد . مهم ترین راه ثبت تولیدات دانش محققین ایرانی , انتشار مقالات این عزیزان در مجلات معتبر فهرست آی اس آی است . موسسه دانش گستران ایرانیان افتخار دارد که برای این فعالیت علمی با محققین عزیز کشور همگام شود .

 

برای موفقیت در پذیرش مقاله باید به نکات زیر توجه نمود .

 

1- داشتن عنوان مناسب با تحولات روز :

عنوان مورد نظر باید کاملا واضح و دارای لغات کلیدی تحقیق باشد.عنا وین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می شود .

 

2- چکیده مناسب :

چکیده نحقیق باید مختصر و مفید باشد .چهار بخش اصلی چکیده شامل

 

3- بیان مسئله (2  تا 3 خط)

4- روش تحقیق :

نوع تحقیق ( میدانی – کتابخانه ای – طولی – تقاطعی - ...) (یک خط)

محل تحقیق ( مکان اجرا ) ( منطقه – شهر – کشور )(نیم خط)

دوره تحقیق )از ماه ....در سال ... تا ماه .....سال ....) (نیم خط)

جامعه تحقیق , نمونه تحقیق ( تعداد افراد  منتخب ) (نیم خط)

روش انتخاب حجم نمونه ( تصادفی ساده – تصادفی خوشه ای -.(نیم خط)..

نوع آزمون آماری :( کای اسکوار(خی دو ) – تی استیودنت – رگرسیون – .. (نیم خط)

نوع مدل : نام مدل 

 

5-  نتایج تحقیق :

نتیجه فرضیه های تایید یا رد شده نوشته شود .( دو تا 3 جمله )

 

لغات کلیدی  :حد اکثر چهار کلمه

 

 

 

بخش های بعدی مقاله :

مقدمه : Introduction  

در این بخش محقق با نوشتن مطالب کلی توجه خواننده را به سوی موضوع تحقیق متمایل می کند .در نوشتن مقدمه بهتر است موارد زیر را رعایت نمایید

ابتدا یک تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر .( این منبع باید از همه مهم تر باشد , اعتبار بیشتر سبب جلب توجه بیشتر خواننده می شود ) .سپس مطالب مرتبط با مقدمه را در این بخش قرار  دهید.(یادتان باشد هیچ جمله ای را بدون منبع ننویسید.) .

 

بیان مسئله :

در اینجا هم ابتدا به تعریف مسئله بپردازید و سپس مشکلات و مسایل مرتبط با موضوع را بیان کنید و سعی کنید سوالهایی را که در فرضیات تحقیق مطرح نموده اید را دراین بخش به صورت جملات پرسشی مطرح نمایید ولی این پرسشها باید در جملات خبری باشد

مثلا :

در فرضیه دارید

"رابطه مستقیمی بین اجرای مدیریت مشارکتی و افزایش بهره وری در بیمارستانها وجود دارد "

 

این موضوع را میتوانید در بیان مسئله چنین بنویسید :

 

"اینکه آیا می توان از روش مدیریت مشارکتی در شرکتهای خدماتی و بیمارستانها با حداکثر بهره وری استفاده نمود , هنوز مورد اختلاف نظر پژو هشگران علم مدیریت است . "

 

اهمیت موضوع :

در این بخش هم اهمیت مسئله را بیان می کنید .

اینکه "عدم توجه به این مسئله سبب چه عواقبی در .. می شود و اجرای درست آن چه نتایج مثبتی به همرا ...دارد .(آوردن اعداد و ارقام معتبر به صورت در صد و ...)

در کشور های دیگر چه نتایجی از این مسئله گرفتند و عدم اجرا ی آن سبب چه مشکلاتی شده است . ( یادتان باشد که این مطالب را باید حتما با ذکر منبع در آخر هر جمله بنویسید .از خودتان قلم فرسایی نکنید .در نهایت بنویسید که اگر این تحقیق در ...اجرا شود چه نتایجی برای مسئولین و ... دارد ؟

 

 

مروری بر تحقیقات انجام شده :

ابتدا از تحقیقات سالهای اخیر شروع کنید و به عقب بروید .

اگر مقاله را برای مجلات داخلی می فرستید , ابتدا از تحقیقات داخلی بنویسید .

اگر مقاله را برای مجلات خارجی می فرستید برعکس فوق انجام دهید .

از نوشتن نام یک نفر به صورت مکرر جدا خود داری نمایید . (اینکار این شبهه را بر می انگیزد که شما از منابع مختلف استفاده نکرده اید ...)

 

برای مقالات رشته های تاریخ هر چه منبع قدیمی تر باشد جالب تر است .ولی برای مقالات مدیریت , فنی و پزشکی و علوم پایه باید از منابع جدید استفاده بیشتری بکنید .

 

اگر مطمعن نیستید که مطلب مربوط به یک منبع هست یا نه , جدا از نوشتن آن خود داری نمایید. چون بر رسی کنندگان مجلات خارجی  کلیه جملات شما را با منابع موجود تطبیق می دهند و اگر خلاف آن ثابت شود مقاله مردود خواهد شد .

 

اگر از منابع ومقالات اینتر نتی استفاده می کنید , این مقالات با ید حتما یک مقاله تحقیقاتی باشند .از نوشتن مطالب از سایتهای تبلیغاتی جدا خود داری نمایید چونکه نویسنده برای تبلیغ شرکت خود ممکن است دقت زیادی در منبع مورد نظر نشان ندهد . بهتر است مقاله مورد نظر دارای مشحصات دانشگاهی باشد . (مقالاتی که دارای فرمت PDF هستند از اعتبار بیشتر ی برخوردارند .) .

 

 

اگر مطلبی را از کتابهای ترجمه شده داخلی اقتباس می کنید ,

یادتان باشد که اغلب این کتابها در جهان دارای ویرایشهای جدید تری هستند .ولی در ایران هنوز ترجمه و منتشر نشده اند .بهتر است کتاب اصلی با ویرایش جدید را پیدا نموده و از آن رفرانس بدهید .در این موارد می توانید از مراکز تحقیقاتی و شرکتهای اطلاع رسانی معتبر در داخل کشور استفاده نمایید .

مشکل مهم

بسیاری از محققین عزیز داخلی به علت ضعف زبان انگلیسی مجبورند از مقالات ترجمه شده در کتابهای داخلی استفاده نمایند . غافل از اینکه این کتابها با رها ویرایش شده و ممکن است جملا ت آن عوض شده باشد . حتی اگر مطالب آن کتاب عوض نشده باشد ولی نوشتن نام نویسنده و سال انتشار قدیمی آن سبب می شود که کارشنا سان مجلات خارجی نتیجه بگیرند که شما به منابع جدید دسترسی ندارید و این مسئله شانس پذیرش مقاله شما را پایین خواهد آورد .برای حل این مشکل باید جدیدترین کتاب را از همان نویسنده پیدا کنید .

 

برخی از موارد ممکن است نتوانید کتاب مورد نظر با ویرایش جدید را در داخل کشور پیدا نمایید .در این مواقع از همان نویسنده ممکن است مقالاتی در تاریخ جدید در جهان چاپ شده باشند .اگر آن مقاله را از همان نویسنده پیدا کنید , مشکل منبع نویسی شما حل خواهد شد و دیگر مجبور نیستید نام کتاب ترجمه شده را که دارای سال انتشار قدیمی است را بنویسید . به جای آن مقاله مورد نظر را پیدا کرده و با ترجمه مقاله جمله مورد نظر را از همان نویسنده پیدا میکنید .پس از اطمینان از این مسئله نام همان نویسنده را با سال انتشار جدید تر در مقاله خود می آورید .

بطور کلی نوشتن منبع ترجمه شده به زبان فارسی برای مجلات خارجی کار جالبی نیست و از اعتبار مقاله میکاهد ولی برای مجلات داخلی این مشکل کمتر است اگر چه مجلات داخلی نیز از اصالت منبع استقبال می کنند و آخرین ویرایش را بیشتر قبول دارند .

فرضیات و اهداف تحقیق :

فرضیات را دقیق و مناسب بنویسید .

 

روش تحقیق :

روش تحقیق بخش بسیار مهم مقاله را تشکیل می دهد . برای نوشتن روش تحقیق حتما با متخصصین آمار مشورت نمایید . اگر مطالب مقاله شما در سطح بالا باشد ولی روش تحقیق درستی را انتخاب نکرده باشید زحمتتان به هدر خواهد رفت .

مطالب نوشته شده در بخش چکیده پیروی نمایید منتهی از جنلات کاملتر وبیشتری استفاده نمایید .

نتایج تحقیق :

برای نوشتن نتایج تحقیق در مقاله انگلیسی باید از مهم ترین جداول و نمودار ها استفاده نمایید . همه جداول و نمودارها را در مقاله قرار ندهید و از کشدار کردن مقاله جدا خود داری نمایید .

 

بطور مثال اگر برای چند سوال مر بوط به هر فرضیه یک آزمون انجام داده اید .سعی کنید جدول نهایی آزمون را در مقاله قرار دهید .

 

بحث و نتیجه گیری :

در این بخش باید ابتدا چند نکته مهم را از ادبیات تحقیق بیاورید . سپس نتیجه هر فرضیه را نوشته و پس از آن نتیجه تحقیقات دیگران را در رابطه باآن فرضیه بنویسید و بعد این نتایج را با نتیجه خود مقایسه نمایید

 

مثلا "

در این تحقیق مشاهده شده است که رابطه معنی داری بین ..... و ...... وجود دارد . این نتیجه با نتایج کاپلان و همکاران (کاپلان 2003) و راجر (2002) و موریسون (1996) مطابقت دارد و لی نتایج اعلام شده توسط احمدی در ایران (1997) خلاف این نکته را نشان می دهد . از سوی دیگر در رابطه با .......مشاهده می شود که در این تحقیق ........اما پارکر (2001) اعلام نموده است که .......

 

 

 

توجه می نمایید که منابع  مختلفی  در این پاراگراف نوشته شده اند .در واقع یک مقاله درست و مناسب باید همین مشخصات دارا داشته باشد .بطور کلی همه قسمتهای مقاله باید کم و بیش  دارای این تعداد منبع در لابلای جملات خود باشند .

 

پیشنهادات :

پیشنهاد باید در دو بخش داخل کشور و خارج کشور (بین المللی ) باشد .

تشکر و تقدیر :

از اساتید و دوستان و آشنایان در چند جمله کوتاه تشکر کنید .

 

منابع :

منابع باید کاملا دقیق نوشته شوند .

برای نوشتن منابع می توانید به منابع مقالات منتشر شده توجه نمایید .

اگر از یک مقاله فارسی استفاده کردید , سال هجری شمسی را به سال میلادی تبدیل کنید .

 

 

ترجمه مقاله :

ترجمه یک مقاله برای ارسال به مجلات خارجی یک ترجمه معمولی نیست . مترجم علاوه بر تبحر در ترجمه باید به علم مربوطه آشنایی کامل داشته باشد .چه بسا مقالات تحقیقاتی جالبی که به علت عدم آشنایی مترجم با اصطلا حات تخصصی مردود شدند . اکیدا پیشنهاد می کنیم که برای ترجمه ,  حاصل زحمات خود را به دست افراد مجرب بدهید .

 

 

موسسه دانشگستران ایرانیان با برخورداری از اساتید و کارشناسان مجرب آمادگی خود را برای همکاری با شما اعلام می نماید .

 

ویرایش مقالات

راهنمایی در تبدیل پایان نامه به مقاله فارسی و انگلیسی

ترجمه مقاله به زبان تخصصی و استاندارد .

همکاری در ارسال مقالات به مجلات معتبر خارجی و دریافت رسید مقاله و پیگیری های لازم

موفق باشید .