دانلود رایگان سوالات دکتری 93

کلید اولیه دکتری 93

پاسخنامه دکتری 93

سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان انگلیسی(عمومی کلیه رشته ها) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی  گروه تربیت بدنی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی  گروه هنر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی  گروه کشاورزی و منابع طبیعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی گروه علوم پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی  گروه علوم انسانی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی  گروه زبان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جغرافیای سیاسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی شهری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی روستای 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم اقتصادی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تاریخ اسلام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه تاریخ ایران اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تاریخ ایران پیش از اسلام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم اجتماعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم اجتماعی جمعیت شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مددکاری اجتماعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق عمومی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق جزا 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق بین الملل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق خصوصی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم سیاسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مدیریت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حسابداری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم کتابداری و اطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه فلسفه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فلسفه تعلیم وتربیت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی درسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت آموزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز روانشناسی تربیتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تکنولوژی آموزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش عالی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی آموزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مشاوره و راهنمایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم ارتباطات 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سنجش واندازه گیری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه روانشناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز باستان شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز محیط زیست برنامه ریزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه کار آفرینی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آینده پژوهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات و معارف اسلامی علوم قران و حدیث 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات ادیان و عرفان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الهیات تصوف و عرفان اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه کلام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فقه شافعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق نفت و گاز 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اقتصاد نفت وگاز 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مالی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مطالعات زنان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مدرسی معارف اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز چینه و فسیل شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زمین شناسی نفت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز رسوب شناسی سنگ شناسی رسوبی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آب شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زمین شناسی زمین شناسی مهندسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زیست محیطی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ژئو شیمی(زمین شیمی) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پترولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اقتصادی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تکتونیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی فیزیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی الی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی تجزیه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی معدنی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی کاربردی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پلیمر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الکترو شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیتو شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز هواشناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سیستماتیک گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سلولی و تکوینی گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی جانوری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوسیستماتیک جانوری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سلولی و تکوینی جانوری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سلولی وملکولی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ژنتیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز میکروبیولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوفیزیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آمار 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ریاضی محض 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ریاضی کاربردی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک دریا 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جانوران دریا 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموع نانو فیزیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه فیزیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فوتونیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز لرزه شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زلزله شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز الکترو مغناطیسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز گرانی سنجی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه نانو شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز نانو بیوتکنولوژی(ریز زیست فناوری) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوانفورماتیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم کامپیوتر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم اعصاب شناختی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق الکترونیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق مخابرات میدان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق مخابرات(سیستم) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق قدرت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق کنترل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی برق هوش ماشین و رباتیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران سازه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران مهندسی زلزله 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران مکانیک خاک و پی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران راه و ترابری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران سازه های دریایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران مهندسی آب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران مدیریت ساخت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران محیط زیست 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران نقشه برداری ژئودزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران نقشه برداری فتوگرامتری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران نقشه برداری سنجش از دور 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی عمران(نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک ساخت و تولید 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دینامیک جامدات 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک طراحی کاربردی(دینامیک کنترل ارتعاشات) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک مهندسی خودرو سیستم های تعلیق ترمز و فرمان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک مهندسی خودرو قوای محرکه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک مهندسی خودرو سازه و بدنه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی پزشکی(بیومکانیک) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مکانیک مهندسی راه آهن  ماشین های ریلی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی دریا 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هوافض آئرودینامیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هوا فض جلو برندگی پیشرفته 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هوا فض سازه های هوایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هوا فض مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی معدن اکتشاف 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی معدن استخراج 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی معدن فراوری مواد معدنی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی معدن مکانیک سنگ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر صنایع پلیمر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر فرایندهای پلیمریزاسیون 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر کارشناسی صنایع رنگ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پلیمر کارشناسی رنگ و چاپ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست منابع آب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی محیط زیست آلودگی هوا 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پزشکی بیو الکتریک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پزشکی بیو مکانیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی پزشکی بیومتریال 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی صنایع 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نفت نفت و بهره برداری مخازن 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نفت اکتشاف 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نفت مهندسی مخازن هیدرو کربوری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر نرم افزار 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر الگوریتم و محاسبات 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعاتit 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی مواد و متالورژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی شیمی تمام گرایشها 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی شیمی مهندسی پلیمر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی شیمی بیوتکنولوژی ومحیط زیست 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی فناوری نانو نانو مواد 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی فناوری نانو نانوالکترونیک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای شکافت،کاربرد پرتوها 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ایی شکافت،راکتور 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ایی شکافت،پرتوپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ایی شکافت چرخه سوخت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای گداخت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی کامپیوترIT 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی سیستم های انرژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز محیط زیست آلودگی های محیط زیست 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تنوع زیستی بوم شناسی ومدیریت حیات وحش 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آمایش محیط زیست 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مکانیک ماشین های کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مکانیزاسیون کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سبزیکاری فیزیولوژی واصلاح سبزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز میوه کاری فیزیولوژی و اصلاح میوه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز گیاهان زینتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه گیاهان دارویی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی پس از برداشت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تکنولوژی مواد غذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز میکروبیولوژی بهداشت وبیوتکنولوژی مواد غذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی موادغذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی صنایع غذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه اقتصاد کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیولوژی و اناتومی چوب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز صنایع چوب با فراورده های مرکب چوب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز صنایع خمیر وکاغذ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیولوژی خاک بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک وحفاظت خاک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پیدایش ورده بندی وارزیابی خاک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز شیمی وحاصلخیزی خاک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی دام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تغذیه دام نشخوار کنندگان طیور و دام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اصلاح نژاد دام ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آبیاری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سازه های آبی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز منابع آب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز هواشناسی کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اصلاح نباتات ژنتیک بیومنری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک بیوتکنولوژی کشاورزی  گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم علف های هرز شناسایی ومبارزه باعلف هرز 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی تولیدات گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک،بوم شناسی زراعی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ترویج کشاورزی  آموزش کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز توسعه روستایی توسعه کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه حشره شناسی کشاورزی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه بیماری شناسی گیاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جنگلداری و اقتصاد جنگل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جنگل داری و علوم جنگل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تکثیر وپرورش 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فرآوری محصولات شیلاتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بوم شناسی آبزیان شیلاتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تولید و بهره برداری صید 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم مرتع مرتعداری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیابان زدایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آبخیزداری(علوم مهندسی آبخیزداری) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه کشاورزی هسته ای 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم طیور 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه چوب شناسی صنایع چوب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی و مدیریت ساخت مدیریت پروژه و ساخت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه معماری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه شهرسازی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پژوهش هنر 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آمار زیستی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز انگل شناسی پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ایمنی شناسی پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی بالینی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ژنتیک پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیوتراپی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت باروری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زیست فناوری پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت حرفه ای 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم تشریحی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پرستاری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت محیط 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز باکتری شناسی پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز قارچ شناسی پزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز جراحی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مامائی وبیماری های تولید مثل دام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیماری های داخلی دامهای کوچک 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیماری های داخلی دامهای بزرگ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز رادیولوژی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پاتولوژی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت و بیماری های طیور 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوشیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت آبزیان 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت مواد غذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت خوراک دام 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز اپید میولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز انگل شناسی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز باکتری شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ویروس شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز قارچ شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ایمنی شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیوتکنولوژی زیست فناوری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فناوری تولید مثل در دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز سم شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فارماکولوژی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بافت شناسی دامپزشکی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زبان و ادبیات فارسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زبان و ادبیات عرب 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش زبان فرانسه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ادبیات فرانسه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان روسی آموزش 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان آلمانی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش زبان انگلیسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زبان و ادبیات انگلیسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز زبان انگلیسی ترجمه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زبان شناسی همگانی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فرهنگ وزبانهای باستانی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز برنامه ریزی و مدیریت ورزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز رشد وتکامل ویادگیری حرکتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بیو مکانیک ورزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز فیزیولوژی ورزش 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه تاریخ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم جغرافیایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه الهیات و معارف اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه علوم تربیتی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه حقوق 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مدیریت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم پایه 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زمین شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زیست شناسی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه ریاضی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز نانو فیزیک، علوم فناوری نانو ... 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز نانو شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز ژئوفیزیک ... 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مهندسی شیمی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی نفت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم باغبانی و فضای سبز 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع غذایی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم و صنایع چوب و کاغذ 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم خاک (خاک شناسی) 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم دامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز آبیاری 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز معماری معماری اسلامی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مرمت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز بهداشت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز پاتوبیولوژی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز علوم درمانگاهی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز تربیت بدنی و علوم ورزشی 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مهندسی هسته ای شکافت 93
سوالات و پاسخنامه دکتری سراسری نیمه متمرکز مجموعه مرتع داری و آبخیزداری 93