« سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93 »

  سوالات ارشد آزاد 93

20101 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی 93
20105 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت 93
20106 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی 93
20205 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات عرب 93
20311 - سوالات ارشد آزاد زبان و ادبیات انگلیسی 93
20312 - سوالات ارشد آزاد آموزش زبان انگلیسی 93
20315 - سوالات ارشد آزاد مترجمی زبان انگلیسی 93
20405 - سوالات ارشد آزاد علوم قرآن و حدیث 93
20407 - سوالات ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 93
20418 - سوالات ارشد آزاد فقه و حقوق اسلامی 93
20426 - سوالات ارشد آزاد فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اسلامی 93
20432 - سوالات ارشد آزاد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی 93
20439 - سوالات ارشد آزاد فلسفه و کلام اسلامی - کلام اسلامی 93
20446 - سوالات ارشد آزاد فقه و معارف اسلامی - فقه و اصول 93
20517 - سوالات ارشد آزاد علوم ارتباطات اجتماعی 93
20532 - سوالات ارشد آزاد علوم اجتماعی - جامعه شناسی 93
20611 - سوالات ارشد آزاد کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی) 93
20614 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی 93
20619 - سوالات ارشد آزاد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی 93
20631 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی 93
20633 - سوالات ارشد آزاد علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 93
20634 - سوالات ارشد آزاد تحقیقات آموزشی 93
20701 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی بالینی 93
20702 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی تربیتی 93
20703 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی شخصیت 93
20704 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی صنعتی و سازمانی 93
20705 - سوالات ارشد آزاد روانشناسی عمومی 93
20708 - سوالات ارشد آزاد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) 93
20804 - سوالات ارشد آزاد حقوق بین الملل 93
20805 - سوالات ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 93
20807 - سوالات ارشد آزاد حقوق خصوصی 93
20808 - سوالات ارشد آزاد حقوق عمومی 93
20812 - سوالات ارشد آزاد علوم سیاسی 93
20814 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای 93
20822 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق خصوصی 93
20823 - سوالات ارشد آزاد حقوق تجارت بین الملل 93
20824 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا 93
20825 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات اروپا 93
20826 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات آمریکای شمالی 93
20827 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات خلیج فارس 93
20828 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات ایران 93
20829 - سوالات ارشد آزاد مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 93
20834 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - علوم جزایی و جرم شناسی 93
20835 - سوالات ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 93
20836 - سوالات ارشد آزاد علوم اسلامی - حقوق بین الملل 93
20914 - سوالات ارشد آزاد علوم اقتصادی 93
21108 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ ایران باستان 93
21116 - سوالات ارشد آزاد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 93
21118 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ عمومی جهان 93
21119 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ اسلام 93
21120 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی 93
21121 - سوالات ارشد  آزاد تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی 93
21122 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - مطالعات خلیج فارس 93
21123 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 93
21124 - سوالات ارشد آزاد تاریخ - اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی 93
21207 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی 93
21210 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی 93
21211 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی 93
21212 - سوالات ارشد آزاد مدیریت آموزشی 93
21215 - سوالات ارشد آزاد مدیریت اجرایی 93
21223 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی 93
21224 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات 93
21237 - سوالات ارشد آزاد مدیریت شهری 93
21245 - سوالات ارشد آزاد مدیریت مالی 93
21254 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازاریابی 93
21255 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 93
21256 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی 93
21257 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 93
21258 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی -مدیریت مالی دولتی 93
21268 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - تولید 93
21269 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 93
21270 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی 93
21271 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی 93
21272 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه 93
21273 - سوالات ارشد آزاد مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول 93
21274 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه 93
21277 - سوالات ارشد آزاد مدیریت محیط زیست 93
21278 - سوالات ارشد آزاد مدیریت صنعتی - مالی 93
21279 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 93 21280 - سوالات ارشد آزاد مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها 93
21284 - سوالات ارشد آزاد مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید 93
21294 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی 93
21295 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی 93
21296 - سوالات ارشد آزاد مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 93
21297 - سوالات ارشد آزاد مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی 93
21301 - سوالات ارشد آزاد حسابداری 93
21341 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی 93
21342 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 93
21343 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته 93
21344 - سوالات ارشد آزاد مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش 93
21402 - سوالات ارشد آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی 93
21501 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 93
21506 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای سیاسی 93
21518 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 93
21520 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی 93
21522 - سوالات ارشد آزاد جغرافیا - برنامه ریزی توریسم 93
21524 - سوالات ارشد آزاد جغرافیای طبیعی - ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی 93
21525 - سوالات ارشد آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 93
21537 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی آمایش سرزمین 93
21603 - سوالات ارشد آزاد مشاوره و راهنمایی 93
21609 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره مدرسه 93
21611 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره خانواده 93
21614 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره شغلی 93
21615 - سوالات ارشد آزاد مشاوره - مشاوره توانبخشی 93
21701 - سوالات ارشد آزاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 93
30101 - سوالات ارشد آزاد ریاضی محض 93
30109 - سوالات ارشد آزاد ریاضی کاربردی 93
30223 - سوالات ارشد آزاد فیزیک - هسته ای 93
30305 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی تجزیه 93
30306 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی معدنی 93
30310 - سوالات ارشد آزاد شیمی - شیمی کاربردی 93
40101 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - الکترونیک 93
40123 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت 93
40145 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - مخابرات 93
40151 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - کنترل 93
40178 - سوالات ارشد آزاد مهندسی پزشکی - مهندسی بافت 93
40180 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت 93
40181 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی 93
40182 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکترونیکی 93
40183 - سوالات ارشد آزاد مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرت 93
40314 - سوالات ارشد آزاد مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی 93
40316 - سوالات ارشد آزاد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری 93
40318 - سوالات ارشد آزاد مهندسی صنایع - مهندسی صنایع 93
40326 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مالی 93
40426 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله 93
40436 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 93
40443 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی آب 93
40484 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 93
40485 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی سازه 93
40487 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 93
40489 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی سازه های دریایی 93
40632 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک 93
40664 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 93
40669 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 93
40671 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 93
40672 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید 93
40673 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکی 93
40674 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان - ماشین - کامپیوتر 93
40717 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - جوشکاری 93
40731 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 93
40738 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - سرامیک 93
40745 - سوالات ارشد آزاد مهندسی مواد - مهندسی خوردگی و حفاظت مواد 93
41002 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 93
41005 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری 93
41021 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 93
50204 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 93
50209 - سوالات ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی 93
50502 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 93
50519 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری 93
50521 - سوالات ارشد آزاد مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری 93
60115 - سوالات ارشد آزاد پژوهش هنر 93
60116 - سوالات ارشد آزاد ارتباط تصویری 93
60202 - سوالات ارشد آزاد مهندسی معماری 93
60207 - سوالات ارشد آزاد طراحی شهری 93
60216 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی شهری 93
60217 - سوالات ارشد آزاد برنامه ریزی منطقه ای 93
60222 - سوالات ارشد آزاد تکنولوژی معماری 93
60223 - سوالات ارشد آزاد بازسازی پس از سانحه 93
70404 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری 93
70405 - سوالات ارشد آزاد مهندسی عمران - مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل 93