ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

7. نتايج و مفاهيم

  اين مقاله پيشرفت چشم گير توسعه ي مقياس سنجش ميزان رضايتمندي کاربران اصلي در محيط ERPرا ارائه مي دهد. با ساختن چندين ابزار سنجش که پيش از اين ارزشيابي شده اند، اين ابزارها فاکتورهاي محصول  ERP، دانش و مشغله ودرگيري در کار، وخدمات پيمانکاران رابا هم ترکيب و ادغام مي کند. اين ابزار روايي و پايايي مناسبي دارد. اين ابزار سنجش و اندازه گيري مي تواند به درک بهتري از جنبه هاي سيستم  ERPدرسازمان کمک مي کند. از آنجا که تحقيق تجربي در اين محيط کم صورت گرفته است،با اجراي بيش از پيش اين سيستم در سازمانها اين امرروز به روز از اهميت بيشتري بهره مند مي گردد. 

   در مجموع، اهميت و سهم اين تحقيق چهار برابر مي گردد: اولا، اين تحقيق يک اثبات ازطريق تحليل را ارائه مي دهدکه رضايتمندي کاربران تاحد زيادي به موفقيت سيستمها وابسته مي  باشد.محققان از رضايت کاربران به عنوان مقياس سنجش موفقيت در محيط ERPاستفاده مي کنند. دوما، اين تحقيق مشخص مي کند که ارزشيابي رضايت کاربران  اصلي از سيستم  ERP، سازه اي چند بعدي مي باشد. اين سه فاکتور کاملابه هم ارتباط دارند و نمي توان در ارزيابي موفقيت کلي ERP تنها به يک فاکتور اکتفا کرد. اين نتايج درک ما را از ماهيت و چگونگي ابعاد مختلف رضايت کاربران اصلي از سيستم ERP را افزايش مي يابد. سوما، ‌اين تحقيق چندين اشاره ضمني دراجرا و مديريت سيستمهاي ERP را ارائه مي کند. فروشندگان ERP، ‌مشاوران و مديران سيستمهاي اطلاعاتي نه تنها بايد به بهبود و اصلاح کيفيت محصولات ERP توجه داشته باشند، بلکه بايد دانش و ميزان درگيري و مشغله ي کاربران را نيز بهبود بخشندو مشاوران و عرضه کنندگان مناسبي را انتخاب کنند. در نهايت، اين ابزار ميتواند بعنوان ابزار تشخيصي بکار گرفته شود. افراد مي توانند براي ارزيابي و تحليل آن جنبه هايي از سيستمهايERP  که نا معلومتر هستند از اين ابزار استفاده کنند و سطوح رضايتمندي از سيستمهاي ERP راباسطوح مورد انتظار مقايسه کنند تا نيکويي يا خوب نبودن نسبي را درک کرده و درجهت اصلاح آنها دست به اقدامات اصلاحي ضروري زد.

تحقيقهاي بيشتري با نمونه هاي مختلف و مطالعات طولي و کلي نيز کاملا ضروري مي باشند. روايي اين مقياس سنجش نمي تواند کاملاتنها برمبناي يک کار مطالعاتي باشد. ارزشيابي اين مقياس سنجش به ارزيابي ملحقات اين سنجش با نمونه هاي متنوع در محتوايي يکسان و متفاوت  نياز دارد. به علاوه، تحقيقات بيشتري براي توسعه ي هنجارهاي استاندارد در ارزشيابي واحدهاي مشخص ERP مورد نياز است تا اهميت موارد تعيين کننده در ميزان رضايتمندي کاربران اصلي ERP را مورد بررسي قرار دهند و به رابطه ي بين مرحله ي  اجراي ERP و رضايتمندي کاربران پي برند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

  6. تحليل تصديقي

     تصوير شماره 2 نشان ميدهد که اين تحقيق مدل فاکتور درجه دوم ميزان رضايتمندي کاربران اصلي  ERP را که مشتمل بر سه فاکتور درجه اول هستند را نشان  مي دهد. اين مدل فرض کرده است که سه فاکتور درجه سوم همبسته شده و همبستگيها از طريق فاکتور درجه دوم ايجاد مي شود. سپس برنامه LISREL 8.30 براي آزمودن برازش مدل بکار گرفته مي شود.

1-6. برازش مدل- داده

   از آنجا که هيچ آماري بصورت جهاني بعنوان شاخص مطلوبيت مدل پذيرفته نمي شود، ازچندين مقياس براي سنجش استفاده مي شود. نسبت χ2 به درجات آزادي ((χ 2/df و نيکويي برازش، واريانس اضافي مربع ريشه ميانگين، شاخص نيکويي برازش،‌ شاخص برازش هنجار،‌ شاخص برازش هنجار نشده‌،‌ شاخص برازش افزايشي،و شاخص برازش مقايسه اي براي ارزشيابي برازش مدل بکارگرفته مي شوند. معيار نيکويي برازش براي ارزيابي برازش مدلها زير بکارگرفته مي شوند: 2 < χ 2/df < 5, GFI > 0.85, RMR < 0.05, و نيز AGFI > 0.85,و NFI > 0.80, NNFI > 0.80,  و رويکرد CIFاستفاده مي شود. ارزش CIF بين 0.1 ,0 متفاوت است . همانطور که در جدول شماره 6  نشان داده مي شود،‌ اين مدل فرض شده سطوح خوبي از برازش رانشان مي دهد و بنابراين ارائه ي رضايت بخشي از ساختار مهم مقياس رضايتمندي کاربران اصليERP رانشان مي دهد.

 

  2-6. روايي متقارب و روايي متمايز

    روايي متقارب به نزديکي نتايج بدست آمده از رويکردهاي مختلف نسبت به مسئله اي يکسان مي باشد و اين امر با استفاده از شاخص هنجار بنتلر-بانت(NIF) Bentler-Bonett آورده مي شود. پرسشنامه اي با شاخص هنجار بنتلر-بانت 0.90 يا بيشتر روايي متقارب شديدي را نشان مي دهد. اين مدل مقياس با مقادير و ارزشهاي NIFبالاتراز0.90 روايي متقارب زيادي دارد.

   

  روايي متمايز به اين مربوط  مي شود که آيا اين موارد  در يک پرسشنامه از يک سازه در پرسشنامه ي ديگر متمايز شده است. فورنال و لارکر1998 (Fornall  & Larcker)اذعان مي دارند که ريشه ي به توان دو انحراف ميانگين (AVE) که براي يک سازه بيرون آمده است، بايد بيش از ضريب همبستگي بين اين سازه و تمامي ديگر سازه ها باشد. جدول 7 شواهد روايي متمايز را نشان مي دهد.

 

 

 بالاترين ضريب همبستگي بين محصول ERP و دانش و مشغله مشاهده شده که به ميزان 0.450 بوده است و اين عدد بسيار پايين تراز ريشه هاي به توان 2 انحراف ميانگين بوده است. ريشه هاي به توان 2 انحراف ميانگين براي متغيرهاي پنهان به ترتيب  0.72 و 0.67مي باشند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 5. تحلیل اکتشافی

1 -5. تحلیل اقلام و برآورد قابلیت اعتماد

 پیش از انجام تحلیل فاکتورها، ثبات و یکنواختی داخلی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است تا اطمینان حاصل گردد که این مقیاسها تک بعدی بوده و اقلام نامناسب را حذف کرد. این نتایج نشان می دهد که ابزاری با 18 قلم از این سیستم در رضایت کاربران اصلی پایایی 0.916 داشته و این عدد حاکی از آن است که این آزمون به خوبی با اعداد صحیح همبستگی ایجاد کرده است.

 

 

 

   همبستگی هر قلم با مجموع اعداد در تمامی اقلام به ترتیب نزولی رسم شده است. درصورتی که مجموع همبستگی های آنها کمتر از 0.4 بوده و هنگامی که همبستگی کافی بوده و نزول شدید و ناگهانی در الگوی ترسیم شده باشد، این اقلام راحذف می کنیم. میزان درگیری و مشغله ی مدیریت ارشد در کار حذف شده است. 17 مورد باقیمانده، میزان قابلیت اعتماد 0.920 را دارند.

 

2-5. تحلیل اکتشافی فاکتورها   

 تحلیل اکتشافی فاکتورها (EFA) برای ارزیابی ابعاد مختلف سری داده های مهم استفاده می شوند. 205 پاسخ بدست امده با استفاده از تحلیل فاکتورها و اجزاء اصلی مانند تکنیک خارج کردن و واریمکس مانند روش چرخشی مورد بررسی قرار می گیرند. به منظور بدست آوردن یک ساختار ثابت، برای حذف اقلام و موارد از سه قانون تصمیم گیری استفاده می کنیم: (1) ارزش کمتر از 1   (2) بارگذاری کمتر از 0.35 برتمامی فاکتورها و (3) بارگذاری بیشتر از 0.35 برروی دو یا چند فاکتور. ارزشیابی نتایج تحلیل فاکتورها و حذف اقلام تکرار می گردد. تحلیل فاکتورها یک بار دیگر انجام می شود تا مشخص گردد آیا ساختار فاکتور ثابت باقی مانده است. جدول 5 ماتریکس ثابت فاکتور رانشان می دهد. این فاکتورها «محصول ERP»، «خدمات پیمانکار» و «دانش و مشغله» می باشند و66.8 % از واریانس سری داده ها راتوصیف می کنند. تصویر 2 مدلی رابرای اندازه گیری وسنجش میزان رضایت کاربران اصلی دریک محیط ERP را ارائه می کند.

 

   

 

  5.3. پایایی و روایی

     ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی بکار گرفته می شود. پایایی درصورتی که ضریب آلفا بیشتر از 0.8 شود، قابل قبول می باشد. ابزاری با 14 مورد (اقلام) پایایی 0.90 دارد. روایی محتوا و روایی مربوط به معیار برای اندازه گیری و سنجش روایی بکار گرفته می شود. روایی مفهوم به مخصوص بودن و جامع بودن اقلام مورد استفاده در ایجاد یک ابزار می باشد. در این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی کاربر در ابتدا براساس مروری بر مطالعات گذشته در سیستمهای اطلاعاتی انجام می شود. به منظور اطمینان از کامل بودن ابزار، اقلام انتخابی از منابع مختلف گرفته شده اند. مطالعات اصلی و مهم درگذشته، بررسی ویژگیهای سیستم ERP، و مصاحبات شخصی توسط محققین انجام گرفته است. از 30 کاربر اصلی از  5 شرکت نیز خواسته شده است تا اهمیت و ارتباط هر مورد درابزار را نسبت به رضایتمندی کاربر بررسی کامل گردد. این رویکرد دقیق می خواهد تا وثوق و اعتبار ادعای ما درخصوص روایی محتوا را بیافزاید.

روايي مرتبط با معيار با مقايسه ي اعداد بدست آمده از هر مورد تعیين مي گردد. اين روايي در اين تحقيق بوسيله ي همبستگي بين مجموع اعداد در تمامي موارد و اقلام دراين ابزار و سنجشهاي معيار روايي تعيين مي گردد. همبستگي ها 0.77 و 0.68 بوده و معناردار بودن 0.001  قابل قبول  بودن روايي مرتبط به معيار رامي رساند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

      3.2.  مطالعه و بررسی آزمون راهنما

    هدف آزمون راهنما اثبات کامل شدن و اهمیت هریک از اقلام درابزار و نیز حذف اقلامی بوده است که دوبار تکرار شده اند. دراین تحقیق تعداد 30 کاربراصلی ،پرسشنامه را کامل کرده اند و اهمیت هریک ازاقلام را ارزیابی کرده اند. نرخ کلی اهمیت با محاسبه ی میانگین اعداد بدست آمده از 30 نفر پاسخ دهنده بدست آمده است؛ پرسشنامه ها نمرات 1 (کم اهمیت) تا 7 (بسیار با اهمیت) گرفته اند.

   نتایج حاکی از آن است که هریک از این اقلام در 80 درصد از پاسخ ها به نمره 4 یا بیشتر می رسند و بر این نکته اذعان دارند که به هیچ ویرایش و یا اقلامی جدید نیازی نیست و این ابزار کاملا تکمیل شده است. نتایج همبستگی درون اقلام حاکی از آن است که هیچ تعارض شدیدی بین دو صفت و ویژگی وجود ندارد. همبستگی بین تمامی آنها در ابزاری با 24 قلم بررسی شده است. درصورتی که ضریب همبستگی بین تمامی شان بالاتر از 0.7 بوده و در احتمال p<0.001 معنی دار بوده و هریک ازاقلام پایین تر با مجموع همبستگی ها برای حذف درنظر گرفته می شود تا خوانا بودن و هزینه نکردن دراین ابزار را بهبود دهد.

کاربرد این معیار هفت جفت از اقلام را نشان می دهد (9و7)، (14و11)، (16و15)، (19و10)، (20و10)، (20و11) و (24و23) همبستگی های معنادار و مهمی دارند. بنابراین اقلام 7 و 11 و 15 و 19 و 20 و 23 حذف شدند. 18 قلم باقیمانده پایایی 0.93 و با معیار رضایتمندی کلی همبستگی 0.81 دارند.

 

  4.روشهای پژوهش و نمونه گیری

   داده ها با استفاده از یک پرسشنامه ی تحقیق که در تایوان انجام شده، جمع آوری شده است.  1000 شرکت درجه بالا در نظرگرفته شده اند، اما تنها آن شرکتهایی انتخاب شدند که توسط یک فروشنده سیستم  ERPرا به اجرا در آورده اند. 617 شرکت به عنوان نمونه می باشند و از این تعداد در اوایل کار با 587 شرکت تماس گرفته و از تمایل آنها برای شرکت در این تحقیق سوال کرده ایم.  یک پیمانکار در هر شرکت تعییین شده و از این شخص خواسته شد تا پرسشنامه هایی را که خود تدوین کرده است را بین افراد توزیع کند تا از نظرات کاربران کلیدی بهره بریم. ما 730 پرسشنامه را ارسال و از این تعداد، 215 پرسشنامه ی تکمیل شده برگردانده شده است. ده عدد از پاسخ ها کامل نبودند و به ناچار از آنها صرفنظر کردیم. تعداد 205 پرسشنامه ی صحیح باقیمانده، 28درصد از نمونه اصلی می باشند و نمونه ای از سطوح مدیریت و واحدهای  ERPرا ارائه می کنند.(جدول شماره 4)

 
 
 

ERP؛ آسيب شناسي و انتظارات مديران

ERP؛ آسيب شناسي و انتظارات مديران بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

نگاهی کارشناسانه به پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت های ایرانی

بخش دوم : عوامل کلیدی موفقیت در ERP

اشاره

در شماره پیشین بر این نکته تاکید شد که سیستم ERP در میان سیستم های نرم افزاری موجود یکی از کار امدترین سیستم های یکپارچه سازی اطلاعات است که برای تمام سازمانها و بنگاههایی که قصد بهینه کردن فرایندهای خود را دارند، یک  الزام و ضرورت به شمار می آید.

اگر چه سازمانها و شرکتهایی با اجرای این سیستم نتایج مثبتی را گرفته اند، ولی با وجود این، دچار چالشها و موانعی هستند که نیازمند نقد و بررسی بیشتر است.

در همان شماره درباره چالشها و ریشه های اصلی ناکامی پروژه های ERP در کشور و نیز انتظارات متفاوت مدیران ارشد سازمانها از نتایج این گونه پروژه ها، دیدگاهها و نظرهاب مختلفی مطرح شد که پاره ای از نکته های کلیدی آن را از نظر می گذرانیم:

·         ERP، بحثی فراتر از نرم افزار و تکنولوژی است و یک تحول سازمانی و جراحی داخل سازمان محسوب می شود.

·         از آنجا که ERP، سطوح مختلفی دارد، هر سازمانی به سطحی از آن نیازمند است.

·         ریشه های عدم موفقیت پروژه های ERP را باید به دو دسته تقسیم کرد: بستر سازمانها، بازیگران صحنه ERP

·         در سازمانهای ما بلوغ سازمانب کافی یا محرک های لازم کسب و کار برای ERP نیست.

·         بر پایه آمار، 25 درصد عوامل شکست پروژه های ERP از جنس فنی و 75 درصد از مشکلات از جنس کسب و کار هستند.

·         پیاده سازی ERP باید به صورت گام به گام صورت گیرد.

·         غیر حرفه ای بودن کل عوامل موثر در حوزه ERP را باید از ریشه های اصلی شکست یک پروژه ERP دانست.

·         یکی از دغدغه ها برای پیاده سازی پروژه های ERP این است که ما به دنبال یک مدل بومی جامع برای انتخاب، طراحی و آموزش نبوده ایم.

·         اولین پام اشتباه که منجر به شکست پروژه خواهد شد، این است که ERP را به عنوان یک ابزار ببینیم.

·         از دید نرم افزاری، هر سازمانی نیازمند ERP نیست.

·         قبل از پیاده سازی ERP در یک سازمان، باید ابتدا آن سازمان را برای تحول سازمانی آماده کنیم.

در بخش دوم و پایانی میزگرد، شرکت کنندگان در بحث، ضمن بیان بخش دیگری از دیدگاههای خود، پیرامون عوامل و محورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP و نیز نقش و جایگاه منابع انسانی در اجرای این گونه پروژه ها، با شما سخن می گویند.

منبع: ماهنامه تدبیر

برای ادامه مطلب فایل زیر را مطالعه نمایید.

  20110215153758-f (4).pdf

 

ERP؛ آسيب شناسي و انتظارات مديران

ERP؛ آسيب شناسي و انتظارات مديران بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

نگاهی کارشناسانه به پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت های ایرانی

بخش نخست

شركت كنندگان در ميزگرد:

امير البدوي: دكتراي سيستم‌ها و تكنولوژي اطلاعات، دانشيار مهندسي فناوري اطلاعات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس، استاد وابسته دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف
بهروز خدارحمي: دكتراي حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي، مدرس دانشگاه، قائم‌مقام كانون نهاد مالي سرمايه‌گذاري ايران

مهران سوادكوهي: كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات، مدير كارگروه پروژه برنامه جامع فاواي كشور در حوزه صنعت خودرو، مديرعامل شركت بُرجاس

محمد ظاهري: كارشناسي ارشد مهندسي سيستم از دانشگاه صنعتي شريف، مديرعامل شركت سندپرداز
عليرضا عابدي نژاد: كارشناسي ارشد نرم افزار از دانشگاه صنعتي شريف، مدرس دانشگاه تهران، مديرعامل شركت داده‌پردازان دوران

نيما ميرستوده: كانديداي دكتراي مديريت با گرايش استراتژي فناوري اطلاعات، مدير فناوري اطلاعات و دبير شوراي عالي سياستگذاري فناوري اطلاعات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

اشاره

مقوله برنامه ريزي منابع بنگاه( Enterprise Resource Planning )  مدتهاست كه در بين برنامه‌ريزان و مديران سازمانها و شركتها به بحث روز تبديل شده و روز يا هفته‌اي نيست كه همايش، كنفرانس و سخنراني در زمينه اين موضوع در كشور برگزار نشود.

بي‌ترديد در ميان سيستم‌هاي نرم‌افزاري موجود، سيستم ERP يكي از كارآمدترين سيستم‌هاي يكپارچه‌سازي اطلاعاتي به منظور كنترل منابع سازمان و پشتيباني فرايندهاي آن، صرفه‌جويي در هزينه‌ها، استاندارد شدن، ارتقاي مراحل عمليات، بهبود ارتباطات سازماني و... به شمار مي‌آيد.
ERP
در واقع مولود نگاهي است كه كسب و كار به تغيير داشت و به دليل فشار بازار رقابتي و تغيير سريع تكنولوژي، سازمانها و شركتها از وضعيت درون‌گرا به برون‌گرا تبديل شدند و پديده جديد (بازار رقابتي) منجر به اين شد كه سازمانها براي زنده ماندن بايد تغيير كنند و در نتيجه به منظور استمرار حيات خود نيز به ابزارهاي جديد مانند ERP و فناوري اطلاعات (IT) روي آوردند.

از آنجا كه ERP به سمت بهره‌ورتر كردن فرايندهاي سازماني حركت مي‌كند، بنابراين به عنوان يك رويكرد، براي تمام سازمانهايي كه قصد بهينه كردن فرايندهاي خود را دارند، يك الزام و ضرورت است.

البته شكي نيست كه اجراي موفق هر سيستمي در سازمان به شرايط، عوامل و متغيرهاي گوناگون بستگي دارد و ERP نيز از اين قاعده مستثني نيست. كارشناسان ريشه‌هاي عدم موفقيت پروژه‌هاي ERP در كشور را به دو دسته بستر سازماني و بازيگران صحنه ERP (ابزارها، مجريان و كارگزاران، كاربران، و مديران) نسبت مي‌دهند و معتقدند كه يكي از مهمترين مشكلات ما اين است كه محركهاي كافي كسب و كار براي توسعه ERP در سازمانهاي ما، هنوز ايجاد نشده است.

به گفته يكي از صاحبنظران اين حوزه، ERP يك چاقوي دولبه است كه هم مي‌تواند سازماني را به موقعيت جديد و بهتر منتقل كند و هم موجب صرف هزينه‌هاي زياد و ناكارايي در نتايج شود. در هر حال اگرچه شركتها و سازمانهاي بزرگ جهان با اجراي اين سيستم، بهره فراوان و نتايج مثبتي گرفته‌اند، ولي آن گروه از بنگاههاي داخلي كه از سيستم ERP استفاده مي‌كنند، با وجود كسب تجربه‌هاي مثبت، با چالشهايي روبرو هستند كه نيازمند تحليل علمي و نيز نقد منصفانه است.
با توجه به نياز روزافزون مديران بنگاهها و سازمانهاي كشور به طرح اين گونه مباحث تخصصي، تدبير درصدد برآمده است كه درباره موضوع مورد بحث، ميزگردي را با حضور جمعي از مديران ارشد و كارشناسان برجسته اين حوزه برگزار كند.

براي تحليل موضوع و دستيابي نظام‌مند به نتايج موردانتظار، چند پرسش كليدي مطرح شده كه در طول نشست ميزگرد به بحث گذاشته شده است: ريشه‌هاي اصلي ناكامي پروژه‌هاي ERP در كشور و خروجيها و انتظارات متفاوت مديران ارشد سازمانها از نتايج اين گونه پروژه‌ها دو محور اساسي است كه در اين شماره به آنها پاسخ داده شده است. پاسخ به پرسشهايي نظير عوامل كليدي موفقيت در اجراي اين گونه پروژه‌ها و جايگاه منابع انساني در پياده سازي سيستم ERP، در شماره آينده به آگاهي خواهد رسيد.

منبع: ماهنامه تدبیر

شرح میزگرد را می توانید از فایل زیر مطالعه نمایید.

20110215152350-e (4).pdf

 

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 


فواید استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

نخستين مزيتي که در کوتاه مدت و پس از پياده سازي مي توان انتظار داشت، کاهش هزينه هاي عملياتي نظير کاهش هزينه هاي کنترل موجودي انبار، هزينه توليد، هزينه عمليات حسابداري, ثبت وقايع مالي، هزينه هاي بازاريابي و پشتيباني است. از ديگر مزاياي به كارگيري ERP مي توان به موارد زيراشاره كرد:

_ ايجاد يكپارچگي سازماني و افزايش سازگاري در اطلاعات موجود در سازمان.

_ پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان با ايجاد ستون فقرات قوي از انباره داده‌ها. اين سيستم دسترسي بهتر و سريعتر به داده‌ها را براي مديريت امکان پذير مي‌سازد و به اين ترتيب مدير مي تواند براي تصميم‌گيري ,بسرعت به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشد.

_ افزايش شفافيت فرايند توليد براي مشتري، افزايش قابليت متناسب سازي براي مشتري و تطبيق بيشتر با نيازهاي وي و افزايش رضايتمندي مشتري در تمام فرايندهايي که وي با آنها درگير است، از لحظه سفارش تا دريافت و حمل و نقل محصول از مزاياي ديگر آن است.

_ مهمترين مزيت برنامه ريزي منابع سازمان بهبود هماهنگي بين بخشهاي سازمان و افزايش کارايي فرايندهاست.

_ استاندارد سازي فرايندهاي سازماني بر اساس بهترين تجربياتي كه شركتهاي عرضه كننده نرم افزار از سازمانهاي مختلف به دست آورده اند.

_ امکان و يا تسهيل توسعه سيستم ها و فناوري هاي جديد از جمله توليد بهنگام.
_ توسعه زيرساختهاي لازم به منظور وارد شدن به بحث بازرگاني الکترونيک.

_و پشتيباني از برنامه ريزي استراتژيک

توسعه سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

توسعه اينترنتي تاثير عظيمي بر جنبه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات و از جمله سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان گذاشته است . بنابراين سيستم‌هاي ERP بيشتر مبتني بر اينترنت شده اند. در فضایی همچون اینترنت که دسترسي به منابع سيستمي از هر جا و در هر زمان امکان‌پذير است، فروشندگان ERP نيز توانسته‌اند سيستم‌هاي ERP خود را توسعه دهند و آنها را با بخشهاي کسب و کار جديد از جمله مديريت زنجيره تامين ، مديريت ارتباط با مشتري ، اتوماسيون نيروي فروش، برنامه‌ريزي و زمان بندي پيشرفته و قابليتهاي کسب و کار الکترونيک يکپارچه سازند.

راه حلهاي مبتني بر اينترنت سبب شده است که رضايت مشتريان ,فرصتهاي فروش و بازاريابي, افزايش و روشهاي پرداخت, بهبود يابد. شکل (2) مفهوم سيستم هاي ERP توسعه يافته را نشان مي دهد.

منبع: http://pnus-tasmim.blogfa.com/post-24.aspx

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

   

3. روشهاي تحقيق

رويکردي دو مرحله اي در ساخت اين مقياس استفاده شده است :

1.ليست مقياسي ابتدايي با نتيجه گيري از مرور پيشينه ي کار و بررسي ويژگيهاي ERP تهيه شده و سپس مشخص مي شود که آيا اين کار تکميل شده و آيا با استفاده از آن در پنج مصاحبه از کاربران کليدي و مشاوران ERP مشخص و  واضح شده است.

2.براين اساس اين ليست ويرايش شده و درباره نوشته ميشود و از اين ليست در آزمون راهنما با 30 کاربراصلي سيستمهاي ERP  استفاده شود. به عنوان نتيجه، ابزار پژوهشي اوليه کاملا ويرايش و بازبيني شده است و سپس ابزار جديد ازطريق پژوهش کاربران اصلي که از 1000 موسسه تجاري در تايوان انتخاب شده اند، مورد بررسي  قرار گرفته اند. درنهايت آزموني تجربي در مورد روايي و پايايي اين ابزار انجام مي شود.

 1-3. مقياسها

      به منظور اطمینان ازاینکه لیستی جامع از پرسشنامه ها باشد، کارهای محققین قبلی مورد بررسی قرار گرفته است: مطالعات پیشین: (بایلی وپیرسون 1983 و بارودی و اوریلوسکی 1988 و ایوز و همکاران 1983 و سنگوپتا و زیران1997 Sengupta&Zviran ) خاطر نشان می سازند که سنجش میزان رضایتمندی کاربران باید چهار فاکتور را در برگیرند: کارکنان (ستاد) و بخش خدمات MIS، محصول اطلاعات، خدمات پیمانکار، و دانش و میزان درگیری کاربران نسبت به این امر. با این وجود سازمانها بندرت سیستمهای ERPخ ود را درمحل توسعه می دهند و میلیون ها دلار را صرف اجرای فروشندگانی می کنند که بسته های نرم افزاری را توسعه می دهند. اجرای ERP درسازمانها توسط یک تیم پروژه ی ERP، مشاوران و عرضه کنندگان کالا و موادخارجی سرپرستی می شود؛ بدیهی است که کارکنان (ستاد) و بخش خدمات MIS برای این کار سنجش ما نامناسب بوده و همانند خدمات پیمانکاران از نو بازبینی می شوند. این فاکتورشامل سه مورد می باشد: قابلیتهای تخصصی وحرفه ای مشاوران/عرضه کنندگان کالا و مواد، رقابت فنی پیمانکاران/عرضه کنندگان کالا و مواد، و آموزش.

        این موارد به لیست اضافه شده و اصلاح شده اند تا مشخص شود آیا به مشخصه ها و ویژگیهای ERP یا محیط هدف مربوط می باشند؛ مانند: ثبات سیستم، حسابرسی و کنترل، الزامات خروجی، احساس درگیری کاربر در کار. درنهایت دو مورد جهانی ، رضایت و موفقیت کلی بدست آمده، براساس دال و ترکزادن ( DOll and Torkzaden1988 ) درنظرگرفته شده اند تا روایی مرتبط به معیار این سنجش و سازه این سنجش تایید و تصدیق شود. لیست اولیه ای از موارد در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

 

   لیست نتیجه 21 اقلام برای اندازه گیری و سنجش رضایت کاربران اصلی در یک سری از مصاحبات مسائل شخصی استفاده شده تا این ابزار اصلاح شود. این مصاحبه ها این امکان را برای ما بوجود می آورند تا گویایی پرسشنامه را اندازه گیری و مشخص کنیم و ارزیابی کنیم که آیا این ابزار می تواند این موضوع مورد نظر را به درستی بدست آورد و تصدیق می کند که هیچ جنبه ای از این موارد نادیده نگرفته نشده است. این پروسه ادامه می یابد تازمانی که هیچ تغییر و اصلاحی در پرسشنامه بوجود نیاید و یک مشاور و چهار شرکت را در بر می گیرد.

    بازخورد به عنوان اساسی برای تصحیح، اصلاح، و افزایش موارد تجربی می باشد. درصورتی که پی بریم که یکی از اقلام مانند اقلامی دیگر با اندکی تفاوت دربیان جنبه ی یکسانی را ارائه می کند و یا اینکه مشخص شود که معنای آن مبهم و یا نامربوط باشد، این قلم حذف خواهد شد. بطور مثال، پاسخ دهندگان گفته اند که اگر سیستم ERP، الزامات خروجی را مرتفع کند، مفاهیم بهتر میتوانند نشان دهند که این سیستم سفارشی کردن را فراهم می سازد. اقلام درصورتی به این لیست اضافه می شوند که مشخص شود که به عملیاتهای  ERP یا محیط هدف مربوط باشند. بطور مثال توان ارائه ی اطلاعاتی که نه تنها نیازهای کاربران را مرتفع می سازد بلکه با ایجاد تنوع در خروجی هایشان رضایتمندی آنها را بدست می آورد، لازم و ضروری می باشد. بنابراین انعطاف پذیری خروجی ها اضافه می شود. علاوه براین، تیم بر اهمیت درگیری مدیران ارشد درکار، دانش کامل مشاوران/عرضه کنندگان، و مدیر پروژه ی مشاوران/عرضه کنندگان اشاره داشته و این موارد نیز اضافه می شوند. لیست نهایی که کاملا بازبینی و ویرایش شده، در جدول شماره 2 نشان داده شده است.


   هر یک از این اقلام به شکلی که در جدول 3 نشان داده شده به پاسخ دهندگان ارائه شده است. هفت وفقه که برای هر قلم بوجود آمده، با مشخص کردن عددهای صحیح بین 3- و 3+ تعیین شده است و با استفاده از این، عکس العمل های افراد نسبت به اقلام داده شده به عنوان میانگین دو عدد که ویژگی ریز اقلام شناخته شده اند، درنظر گرفته می شوند.

 
Powered by FUMblog