7. نتايج و مفاهيم

  اين مقاله پيشرفت چشم گير توسعه ي مقياس سنجش ميزان رضايتمندي کاربران اصلي در محيط ERPرا ارائه مي دهد. با ساختن چندين ابزار سنجش که پيش از اين ارزشيابي شده اند، اين ابزارها فاکتورهاي محصول  ERP، دانش و مشغله ودرگيري در کار، وخدمات پيمانکاران رابا هم ترکيب و ادغام مي کند. اين ابزار روايي و پايايي مناسبي دارد. اين ابزار سنجش و اندازه گيري مي تواند به درک بهتري از جنبه هاي سيستم  ERPدرسازمان کمک مي کند. از آنجا که تحقيق تجربي در اين محيط کم صورت گرفته است،با اجراي بيش از پيش اين سيستم در سازمانها اين امرروز به روز از اهميت بيشتري بهره مند مي گردد. 

   در مجموع، اهميت و سهم اين تحقيق چهار برابر مي گردد: اولا، اين تحقيق يک اثبات ازطريق تحليل را ارائه مي دهدکه رضايتمندي کاربران تاحد زيادي به موفقيت سيستمها وابسته مي  باشد.محققان از رضايت کاربران به عنوان مقياس سنجش موفقيت در محيط ERPاستفاده مي کنند. دوما، اين تحقيق مشخص مي کند که ارزشيابي رضايت کاربران  اصلي از سيستم  ERP، سازه اي چند بعدي مي باشد. اين سه فاکتور کاملابه هم ارتباط دارند و نمي توان در ارزيابي موفقيت کلي ERP تنها به يک فاکتور اکتفا کرد. اين نتايج درک ما را از ماهيت و چگونگي ابعاد مختلف رضايت کاربران اصلي از سيستم ERP را افزايش مي يابد. سوما، ‌اين تحقيق چندين اشاره ضمني دراجرا و مديريت سيستمهاي ERP را ارائه مي کند. فروشندگان ERP، ‌مشاوران و مديران سيستمهاي اطلاعاتي نه تنها بايد به بهبود و اصلاح کيفيت محصولات ERP توجه داشته باشند، بلکه بايد دانش و ميزان درگيري و مشغله ي کاربران را نيز بهبود بخشندو مشاوران و عرضه کنندگان مناسبي را انتخاب کنند. در نهايت، اين ابزار ميتواند بعنوان ابزار تشخيصي بکار گرفته شود. افراد مي توانند براي ارزيابي و تحليل آن جنبه هايي از سيستمهايERP  که نا معلومتر هستند از اين ابزار استفاده کنند و سطوح رضايتمندي از سيستمهاي ERP راباسطوح مورد انتظار مقايسه کنند تا نيکويي يا خوب نبودن نسبي را درک کرده و درجهت اصلاح آنها دست به اقدامات اصلاحي ضروري زد.

تحقيقهاي بيشتري با نمونه هاي مختلف و مطالعات طولي و کلي نيز کاملا ضروري مي باشند. روايي اين مقياس سنجش نمي تواند کاملاتنها برمبناي يک کار مطالعاتي باشد. ارزشيابي اين مقياس سنجش به ارزيابي ملحقات اين سنجش با نمونه هاي متنوع در محتوايي يکسان و متفاوت  نياز دارد. به علاو