ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

7. نتايج و مفاهيم

  اين مقاله پيشرفت چشم گير توسعه ي مقياس سنجش ميزان رضايتمندي کاربران اصلي در محيط ERPرا ارائه مي دهد. با ساختن چندين ابزار سنجش که پيش از اين ارزشيابي شده اند، اين ابزارها فاکتورهاي محصول  ERP، دانش و مشغله ودرگيري در کار، وخدمات پيمانکاران رابا هم ترکيب و ادغام مي کند. اين ابزار روايي و پايايي مناسبي دارد. اين ابزار سنجش و اندازه گيري مي تواند به درک بهتري از جنبه هاي سيستم  ERPدرسازمان کمک مي کند. از آنجا که تحقيق تجربي در اين محيط کم صورت گرفته است،با اجراي بيش از پيش اين سيستم در سازمانها اين امرروز به روز از اهميت بيشتري بهره مند مي گردد. 

   در مجموع، اهميت و سهم اين تحقيق چهار برابر مي گردد: اولا، اين تحقيق يک اثبات ازطريق تحليل را ارائه مي دهدکه رضايتمندي کاربران تاحد زيادي به موفقيت سيستمها وابسته مي  باشد.محققان از رضايت کاربران به عنوان مقياس سنجش موفقيت در محيط ERPاستفاده مي کنند. دوما، اين تحقيق مشخص مي کند که ارزشيابي رضايت کاربران  اصلي از سيستم  ERP، سازه اي چند بعدي مي باشد. اين سه فاکتور کاملابه هم ارتباط دارند و نمي توان در ارزيابي موفقيت کلي ERP تنها به يک فاکتور اکتفا کرد. اين نتايج درک ما را از ماهيت و چگونگي ابعاد مختلف رضايت کاربران اصلي از سيستم ERP را افزايش مي يابد. سوما، ‌اين تحقيق چندين اشاره ضمني دراجرا و مديريت سيستمهاي ERP را ارائه مي کند. فروشندگان ERP، ‌مشاوران و مديران سيستمهاي اطلاعاتي نه تنها بايد به بهبود و اصلاح کيفيت محصولات ERP توجه داشته باشند، بلکه بايد دانش و ميزان درگيري و مشغله ي کاربران را نيز بهبود بخشندو مشاوران و عرضه کنندگان مناسبي را انتخاب کنند. در نهايت، اين ابزار ميتواند بعنوان ابزار تشخيصي بکار گرفته شود. افراد مي توانند براي ارزيابي و تحليل آن جنبه هايي از سيستمهايERP  که نا معلومتر هستند از اين ابزار استفاده کنند و سطوح رضايتمندي از سيستمهاي ERP راباسطوح مورد انتظار مقايسه کنند تا نيکويي يا خوب نبودن نسبي را درک کرده و درجهت اصلاح آنها دست به اقدامات اصلاحي ضروري زد.

تحقيقهاي بيشتري با نمونه هاي مختلف و مطالعات طولي و کلي نيز کاملا ضروري مي باشند. روايي اين مقياس سنجش نمي تواند کاملاتنها برمبناي يک کار مطالعاتي باشد. ارزشيابي اين مقياس سنجش به ارزيابي ملحقات اين سنجش با نمونه هاي متنوع در محتوايي يکسان و متفاوت  نياز دارد. به علاوه، تحقيقات بيشتري براي توسعه ي هنجارهاي استاندارد در ارزشيابي واحدهاي مشخص ERP مورد نياز است تا اهميت موارد تعيين کننده در ميزان رضايتمندي کاربران اصلي ERP را مورد بررسي قرار دهند و به رابطه ي بين مرحله ي  اجراي ERP و رضايتمندي کاربران پي برند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

  6. تحليل تصديقي

     تصوير شماره 2 نشان ميدهد که اين تحقيق مدل فاکتور درجه دوم ميزان رضايتمندي کاربران اصلي  ERP را که مشتمل بر سه فاکتور درجه اول هستند را نشان  مي دهد. اين مدل فرض کرده است که سه فاکتور درجه سوم همبسته شده و همبستگيها از طريق فاکتور درجه دوم ايجاد مي شود. سپس برنامه LISREL 8.30 براي آزمودن برازش مدل بکار گرفته مي شود.

1-6. برازش مدل- داده

   از آنجا که هيچ آماري بصورت جهاني بعنوان شاخص مطلوبيت مدل پذيرفته نمي شود، ازچندين مقياس براي سنجش استفاده مي شود. نسبت χ2 به درجات آزادي ((χ 2/df و نيکويي برازش، واريانس اضافي مربع ريشه ميانگين، شاخص نيکويي برازش،‌ شاخص برازش هنجار،‌ شاخص برازش هنجار نشده‌،‌ شاخص برازش افزايشي،و شاخص برازش مقايسه اي براي ارزشيابي برازش مدل بکارگرفته مي شوند. معيار نيکويي برازش براي ارزيابي برازش مدلها زير بکارگرفته مي شوند: 2 < χ 2/df < 5, GFI > 0.85, RMR < 0.05, و نيز AGFI > 0.85,و NFI > 0.80, NNFI > 0.80,  و رويکرد CIFاستفاده مي شود. ارزش CIF بين 0.1 ,0 متفاوت است . همانطور که در جدول شماره 6  نشان داده مي شود،‌ اين مدل فرض شده سطوح خوبي از برازش رانشان مي دهد و بنابراين ارائه ي رضايت بخشي از ساختار مهم مقياس رضايتمندي کاربران اصليERP رانشان مي دهد.

 

  2-6. روايي متقارب و روايي متمايز

    روايي متقارب به نزديکي نتايج بدست آمده از رويکردهاي مختلف نسبت به مسئله اي يکسان مي باشد و اين امر با استفاده از شاخص هنجار بنتلر-بانت(NIF) Bentler-Bonett آورده مي شود. پرسشنامه اي با شاخص هنجار بنتلر-بانت 0.90 يا بيشتر روايي متقارب شديدي را نشان مي دهد. اين مدل مقياس با مقادير و ارزشهاي NIFبالاتراز0.90 روايي متقارب زيادي دارد.

   

  روايي متمايز به اين مربوط  مي شود که آيا اين موارد  در يک پرسشنامه از يک سازه در پرسشنامه ي ديگر متمايز شده است. فورنال و لارکر1998 (Fornall  & Larcker)اذعان مي دارند که ريشه ي به توان دو انحراف ميانگين (AVE) که براي يک سازه بيرون آمده است، بايد بيش از ضريب همبستگي بين اين سازه و تمامي ديگر سازه ها باشد. جدول 7 شواهد روايي متمايز را نشان مي دهد.

 

 

 بالاترين ضريب همبستگي بين محصول ERP و دانش و مشغله مشاهده شده که به ميزان 0.450 بوده است و اين عدد بسيار پايين تراز ريشه هاي به توان 2 انحراف ميانگين بوده است. ريشه هاي به توان 2 انحراف ميانگين براي متغيرهاي پنهان به ترتيب  0.72 و 0.67مي باشند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 5. تحلیل اکتشافی

1 -5. تحلیل اقلام و برآورد قابلیت اعتماد

 پیش از انجام تحلیل فاکتورها، ثبات و یکنواختی داخلی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است تا اطمینان حاصل گردد که این مقیاسها تک بعدی بوده و اقلام نامناسب را حذف کرد. این نتایج نشان می دهد که ابزاری با 18 قلم از این سیستم در رضایت کاربران اصلی پایایی 0.916 داشته و این عدد حاکی از آن است که این آزمون به خوبی با اعداد صحیح همبستگی ایجاد کرده است.

 

 

 

   همبستگی هر قلم با مجموع اعداد در تمامی اقلام به ترتیب نزولی رسم شده است. درصورتی که مجموع همبستگی های آنها کمتر از 0.4 بوده و هنگامی که همبستگی کافی بوده و نزول شدید و ناگهانی در الگوی ترسیم شده باشد، این اقلام راحذف می کنیم. میزان درگیری و مشغله ی مدیریت ارشد در کار حذف شده است. 17 مورد باقیمانده، میزان قابلیت اعتماد 0.920 را دارند.

 

2-5. تحلیل اکتشافی فاکتورها   

 تحلیل اکتشافی فاکتورها (EFA) برای ارزیابی ابعاد مختلف سری داده های مهم استفاده می شوند. 205 پاسخ بدست امده با استفاده از تحلیل فاکتورها و اجزاء اصلی مانند تکنیک خارج کردن و واریمکس مانند روش چرخشی مورد بررسی قرار می گیرند. به منظور بدست آوردن یک ساختار ثابت، برای حذف اقلام و موارد از سه قانون تصمیم گیری استفاده می کنیم: (1) ارزش کمتر از 1   (2) بارگذاری کمتر از 0.35 برتمامی فاکتورها و (3) بارگذاری بیشتر از 0.35 برروی دو یا چند فاکتور. ارزشیابی نتایج تحلیل فاکتورها و حذف اقلام تکرار می گردد. تحلیل فاکتورها یک بار دیگر انجام می شود تا مشخص گردد آیا ساختار فاکتور ثابت باقی مانده است. جدول 5 ماتریکس ثابت فاکتور رانشان می دهد. این فاکتورها «محصول ERP»، «خدمات پیمانکار» و «دانش و مشغله» می باشند و66.8 % از واریانس سری داده ها راتوصیف می کنند. تصویر 2 مدلی رابرای اندازه گیری وسنجش میزان رضایت کاربران اصلی دریک محیط ERP را ارائه می کند.

 

   

 

  5.3. پایایی و روایی

     ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی بکار گرفته می شود. پایایی درصورتی که ضریب آلفا بیشتر از 0.8 شود، قابل قبول می باشد. ابزاری با 14 مورد (اقلام) پایایی 0.90 دارد. روایی محتوا و روایی مربوط به معیار برای اندازه گیری و سنجش روایی بکار گرفته می شود. روایی مفهوم به مخصوص بودن و جامع بودن اقلام مورد استفاده در ایجاد یک ابزار می باشد. در این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی کاربر در ابتدا براساس مروری بر مطالعات گذشته در سیستمهای اطلاعاتی انجام می شود. به منظور اطمینان از کامل بودن ابزار، اقلام انتخابی از منابع مختلف گرفته شده اند. مطالعات اصلی و مهم درگذشته، بررسی ویژگیهای سیستم ERP، و مصاحبات شخصی توسط محققین انجام گرفته است. از 30 کاربر اصلی از  5 شرکت نیز خواسته شده است تا اهمیت و ارتباط هر مورد درابزار را نسبت به رضایتمندی کاربر بررسی کامل گردد. این رویکرد دقیق می خواهد تا وثوق و اعتبار ادعای ما درخصوص روایی محتوا را بیافزاید.

روايي مرتبط با معيار با مقايسه ي اعداد بدست آمده از هر مورد تعیين مي گردد. اين روايي در اين تحقيق بوسيله ي همبستگي بين مجموع اعداد در تمامي موارد و اقلام دراين ابزار و سنجشهاي معيار روايي تعيين مي گردد. همبستگي ها 0.77 و 0.68 بوده و معناردار بودن 0.001  قابل قبول  بودن روايي مرتبط به معيار رامي رساند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

      3.2.  مطالعه و بررسی آزمون راهنما

    هدف آزمون راهنما اثبات کامل شدن و اهمیت هریک از اقلام درابزار و نیز حذف اقلامی بوده است که دوبار تکرار شده اند. دراین تحقیق تعداد 30 کاربراصلی ،پرسشنامه را کامل کرده اند و اهمیت هریک ازاقلام را ارزیابی کرده اند. نرخ کلی اهمیت با محاسبه ی میانگین اعداد بدست آمده از 30 نفر پاسخ دهنده بدست آمده است؛ پرسشنامه ها نمرات 1 (کم اهمیت) تا 7 (بسیار با اهمیت) گرفته اند.

   نتایج حاکی از آن است که هریک از این اقلام در 80 درصد از پاسخ ها به نمره 4 یا بیشتر می رسند و بر این نکته اذعان دارند که به هیچ ویرایش و یا اقلامی جدید نیازی نیست و این ابزار کاملا تکمیل شده است. نتایج همبستگی درون اقلام حاکی از آن است که هیچ تعارض شدیدی بین دو صفت و ویژگی وجود ندارد. همبستگی بین تمامی آنها در ابزاری با 24 قلم بررسی شده است. درصورتی که ضریب همبستگی بین تمامی شان بالاتر از 0.7 بوده و در احتمال p<0.001 معنی دار بوده و هریک ازاقلام پایین تر با مجموع همبستگی ها برای حذف درنظر گرفته می شود تا خوانا بودن و هزینه نکردن دراین ابزار را بهبود دهد.

کاربرد این معیار هفت جفت از اقلام را نشان می دهد (9و7)، (14و11)، (16و15)، (19و10)، (20و10)، (20و11) و (24و23) همبستگی های معنادار و مهمی دارند. بنابراین اقلام 7 و 11 و 15 و 19 و 20 و 23 حذف شدند. 18 قلم باقیمانده پایایی 0.93 و با معیار رضایتمندی کلی همبستگی 0.81 دارند.

 

  4.روشهای پژوهش و نمونه گیری

   داده ها با استفاده از یک پرسشنامه ی تحقیق که در تایوان انجام شده، جمع آوری شده است.  1000 شرکت درجه بالا در نظرگرفته شده اند، اما تنها آن شرکتهایی انتخاب شدند که توسط یک فروشنده سیستم  ERPرا به اجرا در آورده اند. 617 شرکت به عنوان نمونه می باشند و از این تعداد در اوایل کار با 587 شرکت تماس گرفته و از تمایل آنها برای شرکت در این تحقیق سوال کرده ایم.  یک پیمانکار در هر شرکت تعییین شده و از این شخص خواسته شد تا پرسشنامه هایی را که خود تدوین کرده است را بین افراد توزیع کند تا از نظرات کاربران کلیدی بهره بریم. ما 730 پرسشنامه را ارسال و از این تعداد، 215 پرسشنامه ی تکمیل شده برگردانده شده است. ده عدد از پاسخ ها کامل نبودند و به ناچار از آنها صرفنظر کردیم. تعداد 205 پرسشنامه ی صحیح باقیمانده، 28درصد از نمونه اصلی می باشند و نمونه ای از سطوح مدیریت و واحدهای  ERPرا ارائه می کنند.(جدول شماره 4)

 
 
 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

   

3. روشهاي تحقيق

رويکردي دو مرحله اي در ساخت اين مقياس استفاده شده است :

1.ليست مقياسي ابتدايي با نتيجه گيري از مرور پيشينه ي کار و بررسي ويژگيهاي ERP تهيه شده و سپس مشخص مي شود که آيا اين کار تکميل شده و آيا با استفاده از آن در پنج مصاحبه از کاربران کليدي و مشاوران ERP مشخص و  واضح شده است.

2.براين اساس اين ليست ويرايش شده و درباره نوشته ميشود و از اين ليست در آزمون راهنما با 30 کاربراصلي سيستمهاي ERP  استفاده شود. به عنوان نتيجه، ابزار پژوهشي اوليه کاملا ويرايش و بازبيني شده است و سپس ابزار جديد ازطريق پژوهش کاربران اصلي که از 1000 موسسه تجاري در تايوان انتخاب شده اند، مورد بررسي  قرار گرفته اند. درنهايت آزموني تجربي در مورد روايي و پايايي اين ابزار انجام مي شود.

 1-3. مقياسها

      به منظور اطمینان ازاینکه لیستی جامع از پرسشنامه ها باشد، کارهای محققین قبلی مورد بررسی قرار گرفته است: مطالعات پیشین: (بایلی وپیرسون 1983 و بارودی و اوریلوسکی 1988 و ایوز و همکاران 1983 و سنگوپتا و زیران1997 Sengupta&Zviran ) خاطر نشان می سازند که سنجش میزان رضایتمندی کاربران باید چهار فاکتور را در برگیرند: کارکنان (ستاد) و بخش خدمات MIS، محصول اطلاعات، خدمات پیمانکار، و دانش و میزان درگیری کاربران نسبت به این امر. با این وجود سازمانها بندرت سیستمهای ERPخ ود را درمحل توسعه می دهند و میلیون ها دلار را صرف اجرای فروشندگانی می کنند که بسته های نرم افزاری را توسعه می دهند. اجرای ERP درسازمانها توسط یک تیم پروژه ی ERP، مشاوران و عرضه کنندگان کالا و موادخارجی سرپرستی می شود؛ بدیهی است که کارکنان (ستاد) و بخش خدمات MIS برای این کار سنجش ما نامناسب بوده و همانند خدمات پیمانکاران از نو بازبینی می شوند. این فاکتورشامل سه مورد می باشد: قابلیتهای تخصصی وحرفه ای مشاوران/عرضه کنندگان کالا و مواد، رقابت فنی پیمانکاران/عرضه کنندگان کالا و مواد، و آموزش.

        این موارد به لیست اضافه شده و اصلاح شده اند تا مشخص شود آیا به مشخصه ها و ویژگیهای ERP یا محیط هدف مربوط می باشند؛ مانند: ثبات سیستم، حسابرسی و کنترل، الزامات خروجی، احساس درگیری کاربر در کار. درنهایت دو مورد جهانی ، رضایت و موفقیت کلی بدست آمده، براساس دال و ترکزادن ( DOll and Torkzaden1988 ) درنظرگرفته شده اند تا روایی مرتبط به معیار این سنجش و سازه این سنجش تایید و تصدیق شود. لیست اولیه ای از موارد در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

 

   لیست نتیجه 21 اقلام برای اندازه گیری و سنجش رضایت کاربران اصلی در یک سری از مصاحبات مسائل شخصی استفاده شده تا این ابزار اصلاح شود. این مصاحبه ها این امکان را برای ما بوجود می آورند تا گویایی پرسشنامه را اندازه گیری و مشخص کنیم و ارزیابی کنیم که آیا این ابزار می تواند این موضوع مورد نظر را به درستی بدست آورد و تصدیق می کند که هیچ جنبه ای از این موارد نادیده نگرفته نشده است. این پروسه ادامه می یابد تازمانی که هیچ تغییر و اصلاحی در پرسشنامه بوجود نیاید و یک مشاور و چهار شرکت را در بر می گیرد.

    بازخورد به عنوان اساسی برای تصحیح، اصلاح، و افزایش موارد تجربی می باشد. درصورتی که پی بریم که یکی از اقلام مانند اقلامی دیگر با اندکی تفاوت دربیان جنبه ی یکسانی را ارائه می کند و یا اینکه مشخص شود که معنای آن مبهم و یا نامربوط باشد، این قلم حذف خواهد شد. بطور مثال، پاسخ دهندگان گفته اند که اگر سیستم ERP، الزامات خروجی را مرتفع کند، مفاهیم بهتر میتوانند نشان دهند که این سیستم سفارشی کردن را فراهم می سازد. اقلام درصورتی به این لیست اضافه می شوند که مشخص شود که به عملیاتهای  ERP یا محیط هدف مربوط باشند. بطور مثال توان ارائه ی اطلاعاتی که نه تنها نیازهای کاربران را مرتفع می سازد بلکه با ایجاد تنوع در خروجی هایشان رضایتمندی آنها را بدست می آورد، لازم و ضروری می باشد. بنابراین انعطاف پذیری خروجی ها اضافه می شود. علاوه براین، تیم بر اهمیت درگیری مدیران ارشد درکار، دانش کامل مشاوران/عرضه کنندگان، و مدیر پروژه ی مشاوران/عرضه کنندگان اشاره داشته و این موارد نیز اضافه می شوند. لیست نهایی که کاملا بازبینی و ویرایش شده، در جدول شماره 2 نشان داده شده است.


   هر یک از این اقلام به شکلی که در جدول 3 نشان داده شده به پاسخ دهندگان ارائه شده است. هفت وفقه که برای هر قلم بوجود آمده، با مشخص کردن عددهای صحیح بین 3- و 3+ تعیین شده است و با استفاده از این، عکس العمل های افراد نسبت به اقلام داده شده به عنوان میانگین دو عدد که ویژگی ریز اقلام شناخته شده اند، درنظر گرفته می شوند.

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

 

   2. پیشینه

  2-1. اندازه گیری و سنجش میزان رضایتمندی

     رضایت کاربران حاصل احساسات و نظرات افراد نسبت به فاکتورهای مختلف مربوط به تحویل محصولات و خدمات اطلاعاتی می باشد و این امر اندازه گیری کلی چگونگی و نحوه ی رضایتمندی کاربر از سیستمهای اطلاعاتی خود می باشد. بایلی و پیرسون (Bailey & Pearson 1983) درابتدا اندازه گیری و سنجشی مفید و معتبر را با استفاده از 39 قلم ارائه دادند. این ابزار، مبنای کامل و گسترده ای در مورد مضامین مربوط به رضایتمندی است. توسعه و گسترش تحقیق بایلی و پیرسون، ایو و همکاران(Ives et al.)  ابزاری با 13 قلم و با صورتی کوتاه را ایجاد کرد. این ابزار از سه فاکتور اندازه گیری تشکیل شده است: محصولات اطلاعات، (EDP (MIS ستاد وخدمات، دانش و میزان درگیری کاربر. بارودی و اوریلوسکی(Baroudi&Orilowski1988) ساختاری با سه فاکتوررا ثابت کرده و خدمات تشخیصی ابزار نوع و فورم کوتاه را حمایت و پشتیبانی کرده اند.

 

2-2. نقش کاربران اصلی و موقعیت و شرایط اجرای ERP

  چرخه ی کلی مدت فعالیت انتخاب و گزینش سیستمهایERP  در سازمان کاربران نهایی ممکن است که مسئولیت گروه خاصی باشد که معمولا به عنوان کاربران اصلی نامیده میشوند، از بخشهای اجرایی انتخاب شده و باید با پروسه های تجاری آشنایی داشته و در خصوص حوزه و محدوده های آنها دانش کامل و گسترده ای داشته باشند.

       تاریخچه ی پروسه هایی که استفاده کنندگان نهایی درچرخه ی مدت فعالیت ERPدرشرکتها ممکن است رخ دهد به طور تقریبا مختصر عبارتنداز:

1.مدیریت سازمان تعیین کرده است که میتوان  یک ERP را برای کمک  در جهت کاهش هزینه و زمان اجرای نرم افزارها خریداری کرد. گروه کاربران اصلی تشکیل شده و وظیفه شان ارزیابی پتانسیل و ظرفیت استفاده از ERP است که آنها را ایجاب می کند تا ارزیابی های اولیه ای از الزامات و احتیاجات داشته باشند تا با استفاده از ERP و نشان دادن ارزش مورد نظر ازخریداری این سیستم رضایتمندی حاصل گردد.

2.با پذیرش طرح و برنامه ERP، کاربران اصلی به عنوان یک گروه، باید کمک کنند تا فروشندگان مناسبی را انتخاب کرده و با آنها و هر پیمانکاری در بخش اجرایی همکاری داشته تا به تعریف درست و کاملی از الزامات و احتیاجات رسیده و مراحل اجرایی را تکمیل کنند.

3.از آنجا که سازمانها بندرت سیستمهای ERP خود را در محل خود شرکت توسعه میدهند، گام بعدی گزینش پیمانکار خواهد بود.

4.فاز بعدی، فاز اجرایی می باشد که در آن پیمانکاران تحت راهنمایی و سرپرستی تیم پروژه ی کاربران اصلی کارمی کنند. در یک محیط ERP با منابع بیشتر؛ از آنجا که سیستمها بسته های سیستمهای اطلاعاتی شکل بندی شده ای هستند، سفارشی سازی اصولا مستلزم همکاری شدید بین کاربران اصلی و پیمانکاران می باشد.

5.درنهایت، با تکمیل مراحل اجرای ERP، کاربران اصلی کاربران نهایی خود را آموزش می دهند.

 در يک محیط ERP با منابع بیشتر، دو شخص در پروسه ي اجرا شرکت دارند و منابع در نزد آنها نگه داري مي شود: يک تيم پروزه ي داخلي براي مشخص کردن نيازها و يک پيمانکار خارجي به منظور تهيه ي سيستمي براي مرتفع ساختن احتياجات و الزاماتي که در تصوير1 آمده است. يک تيم پروژه از مديران ارشد، ستاد MIS و کاربران اصلي تشکيل شده است. درطي پروسه ي اجرا، کاربران اصلي با پيمانکاران در ارتباط بوده و نحوه ي استفاده از سيستم را به طور عملي مي آموزند. با تکميل اجراي اين سيستم ، کاربران اصلي، کاربران نهايي را آموزش مي دهند. کاربران اصلي و نهايي بطورمستقيم بر سيستم ERPتاثيرمي گذارند. نقش ستادMIS، از کساني که سيستم را تکميل و آماده بهره برداري مي کنند و کساني که در طي اجراي اين سيستم از شرکت کنندگان حمايت مي کنند، متفاوت هستند.

   

 

    پيمانکاران خارجي ممکن است که نيازداشته باشند تا مشاوران، خريداران،‌و اشخاص ديگري رانيز استخدام کنند. اين مشاوران با کاربران اصلي ارتباط برقرار مي کنند تا روند اکتساب استانداردهاي اجرايي سازمان را ايجادکنند(SOPs) و تفاوت بين الزامات تجاري سازمان و الزاماتي که بطور عملي ازطريق ERP بوجود آمده را مشخص کنند. فروشندگان  ممکن است راه حل، طرح، يا حمايتي خاص را برطبق مشخصه هاي SOP بوجود آورده ،‌سيستم ERP رانصب کرده و آموزش کاربران اصلي را موجب شوند.  

   براساس تحليل بالا، يک زمينه ي اجرايي ERP از لحاظ ماهيت و اصل خود متفاوت از هر سيستم اطلاعاتي ديگري مي باشد و در اين شرايط هر ابزار که براي اندازه گيري ميزان رضايتمندي کاربران از ديگر سيستمهاي اطلاعاتي است، ممکن است براي براي اندازه گيري و سنجش ميزان رضايتمندي در يک محيط ERP  بکارگرفته نشود که دراين شرايط ممکن است نياز باشد تا به فاکتورها و مشخصه هاي ديگري مانند کيفيت تيم پروژه،محصول سيستم  ERP  و تاثير متقابل بين کاربر و پيمانکار توجه کرد. با اين وجود، فاکتورهاي محصول ERP، خدمات پيمانکاري،‌ و دانش و ميزان درگيري کاربران براساس کارهاي قبلي مي توانند با در نظرگرفتن نقطه آغاز مناسبي در اندازه گيري ميزان رضايت کاربران باشند.

 

 

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

 

 

 

1.مقدمه 

 مديريت يکپارچه منابع مدخلي براي ورود به يک بازار مي باشد و اقدامات مرکزي و اصلي شرکت را با وظايف مختلف ادغام و يکپارچه مي سازد تا به تصميم گيري سريع، کاهش هزينه ها و کنترل مديريتي بيشتري دست يابد. گرچه سيستمهاي مديريت يکپارچه منابع پيچيده بوده و اجراي آنها هزينه هاي بسياري را دربرداشته و نصب اين سيستم اين الزام را بوجود مي آورد تا مکانيزمي درجهت تعيين ضرورت وجود و اجراي اين سيستم اتخاذ کنيم تا پي بريم که آيا اين سيستم به نتيجه مطلوب خواهد رسيد. با وجود اينکه ممکن است که اندازه گيري ميزان موفقيت اين سيستمها با توجه به هزينه ها و سودها مطلوب باشد، انجام اين کار اغلب ميسر نمي باشد چرا که اندازه گيري تاثير اين سيستمهاي حساس و نيز مجزا کردن تاثير سيستمهاي اطلاعاتي از متغيرهاي بسياري که در محيط تداخل ايجاد مي کنند بسيار سخت بوده و ممکن است که برعملکرد سازماني تاثير گذار باشند. به اين ترتيب رضايت کاربران اغلب به عنوان نکته ي کليدي براي موفقيت يا اثربخشي سيستمهاي اطلاعاتي  بکارگرفته شده است. ما براين باوريم که کاربران رضايتمند از لحاظ اقتصادي سودمندتر و کارآتر مي باشند.

    در يک فرآيند اجراي مديريت يکپارچه منابع، دو نوع کاربر وجود دارد: کاربران اصلي و کاربران نهايي. کاربران اصلي از بخشهاي اجرايي و خصوصا از بخشهايي انتخاب مي شوند که اساسا با پروسه هاي تجاري آشنا بوده و از محدوده هاي آنها اطلاعات و بينش کاملي داشته باشند. اين کاربران الزامات و مقتضيات سيستم نهايي را توسعه و تکامل مي بخشند. علاوه بر اين کاربران اصلي در بخشهاي سيستم مديريت يکپارچه منابع  تخصص پيدا کرده و به عنوان مربي، منابع کمکي، مشاوران عمل کرده و واسطه ها را برای کاربران نهايي تغيير مي دهند. برخلاف کاربران اصلی، کاربران نهایی کاربران نهایی و بنیادین این سیستم می باشند تنها دانش مشخصی درمورد قسمتهایی از سیستم که موردنیاز کارشان است را دراختیار دارند. ازاین رو نقش کاربران اصلی برای موفقیت نهایی سیستم بسیار ضروری می باشد؛ اندازه گیری میزان رضایت کاربران اصلی در کل این سیستم که با درک و شناخت از موفقیت محصول نهایی سیستم اطلاعاتی به میزان دو برابر افزایش یافته، پیش زمینه ی لازم و ضروری برای این مقاله می باشد. هدف از انجام این مقاله این است که نحوه ی اندازه گیری میزان رضایت کاربران اصلی را نشان داده و نیز یک تحلیل اثباتی را ارائه دهد که میزان رضایت کاربران اصلی تا حد زیادی به موفقیت سیستمها بستگی دارد.

 

 ادامه مطلب

ترجمه مقاله The Key-Users_viewpoint Of The ERP To Produce A Viable IS In The Organization

ترجمه مقاله بازتاب (0) ارسال نظر   

  

 

 

نویسنده : Jen-Her Wu a,*, Yu-Min Wang b,1

 

  چکیده

 سیستمهای مديريت يکپارچه منابع ، برای حمایت وپشتیبانی از پروسه های داخل و خارج از شرکت حتی در واحدهای تجاری کوچک و متوسط، تکنولوژیهای سنجیده و حساب شده ای شده اند.گرچه سيستمهاي مديريت يکپارچه منابع پيچيده بوده واجراي آنها هزينه هاي بسياري را دربرداشته ونصب اين سيستم اين الزام را بوجود مي آورد تا مکانيزمي درجهت تعيين ضرورت وجود واجراي اين سيستم اتخاذ کنيم تا پي بريم که آيا اين سيستم به نتيجه مطلوب خواهد رسيد. رضايت مصرف کنندگان مکانيزمي براي ارزشيابي واندازه گيري ميزان موفقيت اين سيستم ميباشد. دراين تحقيق ما رضايت مصرف کنندگان اصلي را به عنوان ابزاري در جهت تعيين ميزان موفقيت اين سيستم قلمداد مي کنيم.

     تحليل هاي اوليه در خصوص خصيصه هاي مهم اين سيستم درمحيط شناسايي شده و برخي از عوامل ايجاد کننده رضايت در مصرف کنندگان که پيش از اين ارزشيابي شده اند، با استفاده ازتکنيکهاي مصاحبات منظم و روشهاي تکراري بررسي ميشوند. پرسشنامه اي تهيه شده و روايي و پايايي آن بررسي شده است. درنهايت به وجود رابطه اي بين رضايت مصرف کنندگان و ميزان موفقيت اين سيستم رسيده ايم.

 

Powered by FUMblog