جلسه دوم گروه وب معنايي اين هفته سه شنبه ساعت 1 در محل كلاس شماره 323 (طبقه سوم راهرو دوم) دانشكده مهندسي برگزار مي شود. در اين جلسه در خصوص ريشه يابي كلمات براي جستجو مطالبي ايراد خواهد شد.