تعطيلات داره به پايان مي رسه و بالاخره پس از سه هفته تعطيلي جلسات و كل كارها اين هفته مطابق معمول جلسه وب معنايي شروع مي شه. Smile

اميد وارم سال جديد سال خوبي براي همه ما باشه و بتونيم به همه اهدافمان برسيم.

ضمنا من ارائه مربوط به ريشه يابي را بارگذاري كردم. لينكش هم اينجاست.