آینه پژوهش

ارتباط علمی

جهان کتاب

دانشورز

شیرازه

فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

فصلنامه کتاب

  فصلنامه اطلاع شناسی

فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات

گنجینه اسناد (فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی)

کتاب ماه - کلیات

کتاب هفته

ماهنامه دو زبانه اطلاع یابی - اطلاع رسانی

مجله الکترونیکی کتابدار

نشریه خبری اتفاق

ALA Techsource

ARIADNE

ARIST (annual review of information sicence and technology)

Cataloging and classification quarterly

chinese librarianship

Computers in libraries

Database- trends and application

D-lib magazine

EJKM (Electronic Journal of Knowlege Management)

information research

Interdisciplinary journal of information, knowledge and management

journal of digital information

journal of information, information technology and organizations

Journal of knowledge management practice

Journal of Sociolinguistics

jornal of technology education

JISC 

Liber quarterly

library journal

library philosophy and practice

Library resources and technical services

library trends

libres (library and information science research electronic journal)

North carolina libraries

School library journal

The electronic journal of academic and special librarianship

 The index of information systems journals

The journal of electronic publishing

The journal of issues in informing science and information technology

Virginia libraries

webology

 Buble archive journals

راهنمای مجلات بابل