حل تمرینات کاربرگ سوم

کارگاه آشنایی با نرم افزار R بازتاب (0) نظرات (2)   

تمرین اول

mean(replicate(10000,sum(sample(0:1,3,repl=T))==2))

یا

mean(apply(matrix(sample(0:1,3*10000,repl=T),3),2,sum)==2)

تمرین دوم

mean(replicate(10000,abs(diff(runif(2,0,60)))<=10))

تمرین سوم

mprd=function(xx)

{

100 / length (xx) * sum ( abs ( (xx - mean(xx))/xx ) )

}

a=c(12,34,32,43,11,22) 

mprd(a)

تمرین چهارم

h=c(); for (i in 1:10000) {k=0; while(sample(1:6,1)<6) k=k+1; h=c(h,k)}; mean(h)

تنظیم و قراردادن بسته (Package) جدید در R

کلی بازتاب (0) نظرات (2)   
با سلام و در پاسخ به سؤال آقای نوربخش، لینک زیر حاوی فایلی نسبتا مفصل و کامل از نحوه تنظیم، کنترل مقدماتی، شکل قراردادن و ارسال بسته جدید توابع به تیم R است که به آن submit کردن package اطلاق می شود.
http://cran.um.ac.ir/doc/manuals/R-exts.pdf
البته سعی خواهم کرد ان شاء ا... در فرصتی مناسب، خلاصه ای از مراحل انجام کار را حتی المقدور در قالب یک مثال بنویسم.

خواندن نتایج R در Excel

کلی بازتاب (0) نظرات (1)   
در پاسخ به سؤال خانم یا آقای قبایی، اگر می خواهید یک ماتریس تولیدشده توسط R را در Excel فراخوانی کنید، راحت ترین روش، ذخیره کردن ماتریس در قالب csv است که در Excel قابل فراخوانی است:
write.csv(mm,'c:/kk.csv')
ورودی اول تابع: mm ماتریس تولیدشده در R
ورودی دوم:مسیر و نام فایل مقصد

حل کاربرگ شماره یک - ادامه

کارگاه آشنایی با نرم افزار R بازتاب (0) ارسال نظر   

برای تبدیل درجه صفر تا 25 در مقیاس سلسیوس به فارنهایت:

32+9/5*(0:25)

تمرین سوم:

par(mfrow=c(1,2)) 

curve( df(x,5,12), 0, 10)

hist(rf(1000,5,12))

qf(.95,5,1:40)

تمرین هفتم:

integrate( function(x) sin(cos(x)) , 0, 1)

D( D( expression( sin(cos(x)) ) ,'x') ,'x')

تمرین نهم:

for (n in 1:100) print(sum((1:n)^2))

یا

sapply(1:100, function(x)sum((1:x)^2))

تمرین دهم:

k=c(2,3,4,3,4,4,5,4,3,2,6)

(k-mean(k))/sd(k)

حل تمرینات کاربرگ شماره یک - قسمت اول

کارگاه آشنایی با نرم افزار R بازتاب (0) ارسال نظر   
Vapor Rain
15 5
19 7
10 2
90 15
50 10
66 13
Rain=c(5,7,2,15,10,13)
Vapor=c(15,19,10,90,50,66)
table(Rain)                             #    جدول فراوانی
table(Vapor)
mean(Rain)                             #    میانگین
sd(Rain)                                 #    انحراف معیار
median(Rain)                          #    میانه
diff(range(Rain))                      #    دامنه
par(mfrow=c(1,2))
hist(Rain)
hist(Vapor)
plot(Rain,Vapor)
abline(h=51)
plot(Rain,Vapor,col=(Rain>mean(Rain))+1)
a=cbind(Rain,Vapor)
rep(1,nrow(a))%*%a / nrow(a)
apply(a,2,var)
apply(a,2,stem)
boxplot(Rain~Vapor<25)
pie(table(Vapor<25),label=c('humid','dry'))
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog