رسم توابع چند ضابطه ای

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
در پاسخ به خانم حاجبی در مورد رسم تابع سه ضابطه ای به مثال زیر توجه کنید که همانند رسم تابع دو ضابطه ای است:
 
 
f=function(x)
{
if (x <= 2) return(x^2)
if (x > 2 & x < 10) return(x)
if (x >= 10) return(sin(x))
}

g=Vectorize(f)
curve(g,0,15)
 

درج فرمول های ریاضی در صفحه نمودار

کلی بازتاب (0) نظرات (3)   
در پاسخ به آقای نوربخش،
دستورات زیر پس از رسم یک نمودار، فرمول ریاضی مناسب را در محل مختصات مورد نظر درج می کند
و آخرین دستور سایر کدهای قابل استفاده را برای درج فرمول های دیگر را نشان می دهد.
 
curve(x^2)
text(.4,.4,expression(x^2))

x=c(2,4,3,5,6,5,4)
y=c(4,6,3,2,1,2,1)
plot(x,y)
text(5.1,2.1,expression(f[4]))

curve(x^3/sin(x),1,10,col='red')
text(6.7,10000,expression(frac(x^3,sin(x))),col=5)
 
help(plotmath)
 
 
 
 
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog