دوشنبه شب خبر فوت دکتر ونوس را از دکتر دانایی فرد دریافت کردم. و مطلع شدم که سه شنبه در 28 اردیبهشت مراسم تشییع پیکر ایشان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود.

سه شنبه صبح به اتفاق دکتر دانایی فرد و دکتر خائف الهی در این مراسم حاضر شدیم. و پس از گرد آمدن تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان مراسم آغاز شد. وداع دکتر ونوس از دانشکده مدیریت همراه با متنی ادبی بود که دکتر روستا در توصیف او گفته بود و در حیاط دانشکده مدیریت آن را قرائت کرد.

دوستان دانشکده علوم اداری فردوسی احتمالا به یاد می آورند که زمانی که دکتر مرتضوی رییس دانشکده بودند، دکتر ونوس برای تدریس زبان تخصصی به مشهد می آمد.

یادش بخیر و روحش شاد