وقتی نسخه جدیدی از R عرضه می­شود،

-          ابتدا نسخه قبلی R را uninstall کنید.

-          سپس نسخه جدید را نصب کنید.

-          در شاخه Program Files/R محتویات شاخه library نسخه قبلی در شاخه مشابه نسخه جدید کپی کنید.

-          بالاخره در محیط R دستور زیر را به منظور ارتقای کتابخانه ­های نصب شده در زمان استفاده از نسخه قبلی اجرا کنید:

  update.packages(checkBuilt=T, ask=F, repos='http://cran.um.ac.ir')

 در این صورت تمام کتابخانه ­هایی که در نسخه پیشین نصب کرده بودید، در نسخه جدید نیز موجود و قابل استفاده ­اند. علاوه براین­که داده­ ها و دستورات قبلی نیز قابل دسترسی و استفاده هستند.