در پاسخ به سوال مطرح شده اگر بخواهیم ۲۰ عدد تصادفی بین صفر و یک با احتمال انتخاب برابر تولید کنیم دستور زیر که از توزیع یکنواخت تولید عدد تصادفی می کند استفاده می شود:
 
runif(20)