دستورات زیر مثلث خیام را در یک ماتریس بالامثلثی تا مرتبه دهم می سازد

l=10; k=matrix(NA,l,l);k[1,]=k[,1]=1;for (i in 2: (l-1) ) for (j in 2: (l+1-i) ) k[i,j]=k[i-1,j]+k[i,j-1]

 و هر کدام از دستورات زیر نمایش متفاوتی را ارایه می دهند

k

for(h in 2: (l+1) ) print(k[row(k)+col(k)==h])

print(lapply(2:11,function(x)k[row(k)+col(k)==x]))