در پاسخ به خانم قربانی، علاقه مندان می توانند رگرسیون استوار را در R از طریق لینک های زیر ملاحظه نمایند:

http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/appendix/Appendix-Robust-Regression.pdf

http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/rreg.htm