محاسبه ضرایب چولگی و کشیدگی

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

install.packages('moments')

library(moments)

skewness(x)

kurtosis(x)

روشی برای رسم دو نمودار در یک صفحه

کلی بازتاب (0) نظرات (3)   
curve(x^2,-5,5,col=3,ylim=c(-10,10))
curve(x^3,-10,10,col=5,add=T)

تفاوت R و SPSS

کلی بازتاب (0) نظرات (1)   
SPSS نرم افزاری است گران قیمت که تحلیل های آماری متنوعی را می توان با استفاده از دستور نویسی ویا با استفاده از منوها انجام داد. به دلیل قدمت آن، بسیار متداول است.
R نرم افزاری است رایگان و تقریبا تمام تحلیل های آماری عادی و پیشرفته را می توان با دستور نویسی ویا استفاده از منوهای Rcmdr انجام داد. علاوه بر آن، امکان برنامه نویسی به کاربر اجازه می دهد که بتواند محاسبات خاص را نیز انجام دهد و با استفاده از توابع متنوع شبیه سازی های قدرتمندی را اجرا کند.
Converted to use with ITS. Powered by FUMblog