مثالی از ترکیب مشتق و انتگرال ...

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   
integrate(function(y)eval(D(expression(x^2+sin(x*y)),'x'))*eval( D(expression(y^3+cos(x+y)),'x')),0,1)

پاسخ به فرزان

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

شاید پکیج زیر بتواند به شما کمک کند

HiddenMarkov

موفق باشید - سرمد

پیدا کردن اعداد اول

کلی بازتاب (0) ارسال نظر   

k=5000;i=2;h=3:k;while(h[1]<sqrt(k)){i=c(i,h[1]);h=h[apply(outer(h,i,'%%'),1,prod)!=0]};c(i,h)

 

Converted to use with ITS. Powered by FUMblog