شاید پکیج زیر بتواند به شما کمک کند

HiddenMarkov

موفق باشید - سرمد