کنترل فازی خود سازمان ده (ْْSOC)

سیستم های خبره و مهندسی دانش بازتاب (0) ارسال نظر   
کنترلر خود سازمانده در واقع کنترلری است که با داشتن فرایند و محیطی که در آن عمل می کند، فرآیند را کنترل می کند.
 دو وظیفه مهم دارد:
1. محیط را مشاهده کرده و عملیات کنترلری مناسبی صادر کند
2. برای اینکه عملیات کنترلری صادر شده را رفته رفته بهبود ببخشد از عملیات کنترلی صادر شده در گذشته استفاده می کند.
در حالت کلی SOC ترکیبی از شناسایی سیستم و کنترل است.
 soc.pdf

Fuzzy Measure

سیستم های خبره و مهندسی دانش بازتاب (0) ارسال نظر   

اندازه گیری فازی

en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_measure_

 Fuzzy Measures.ppt

Powered by FUMblog