نمایه گذاری معنایی پنهان 
(latent semantic indexing(LSI
 
نگاشت ماتریس کلمه _ سند به ماتریس معنا_ سند
مزایا:
عدم نیاز به استفاده از تعاریف منابع خارجی 
پیاده‌سازی به وسیله روش‌های ریاضی 
 
برای دریافت اسلاید اینجا کلیک کنید.