استخراج اطلاعات
 
تبدیل اطلاعات غیر ساخت یافته در پیکره ای از اسناد یا صفحات وب به داده های ساخت یافته را استخراج اطلاعات گویند. 
 
در این اسلاید اطلاعاتی کلی در مورد استخراج اطلاعات از وب بیان شده است