پیرو تصمیمات کارگروه ویژه پیشگیری از ویروس کرونا

وبا توجه به تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه

آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی

به سه شنبه هفته آینده (13 اسفند)

موکول گردید.

   

   

همراه داشتن کارت دانشجویی و فیش واریز هزینه دوره، جهت شرکت در آزمون الزامی است.  


  شماره حساب جهت واریز هزینه دوره (200000 ریال):
 
425299190 بانک تجارت
به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه 
  

   

     

 

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دوره مجازی آموزش ایمنی- بهمن 1398:

 

1.        علی زواری- باکتری شناسی

2.       مرتضی غلامعلی پور- میکروبیولوژی

3.       یاسمن زراعت پیشه- علوم دامی

4.       سارا خوش یمن- علوم و مهندسی محیط زیست

5.       سیده وصال هلالی- مهندسی مواد

6.       علی مقدوری- علوم و مهندسی آب

7.       رضا اسحاقی- بهداشت مواد غذایی

8.      بتول رحیمی فرد- باکتری شناسی

9.       سعید صالحی هفشجانی- علوم و مهندسی آب

10.      زینب داستانی- شیمی

11.      ملیحه ریکی- بافت شناسی مقایسه ای

12.     فاطمه مهاجر- بهداشت مواد غذایی

13.    فرزانه شریف- علوم و مهندسی صنایع غذایی

14.    فهیمه پژوهنده- علوم و  مهندسی صنایع غذایی

15.    مهلا دهقانی اشکذری- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری

16.     مارال شریفی- مهندسی شیمی

17.    زهرا صنوبر- شیمی

18.    آرزو هریوندی- علوم و مهندسی آب

19.     آتنا پزشکی گوارشک- علوم و مهندسی آب

20.     سیده فاطمه مدنیان- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

21.     زهرا ثابتی نوقابی- باکتری شناسی

22.    حانیه سلحشور نوفرست- شیمی

23.   سارا میرزایی صفی آباد- زیست شناسی سلولی و مولکولی

24.   مژگان مظلوم فارسی باف- شیمی

25.   هاله قنبری محب سراج- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک


تاییدیه پذیرفته شدگان دو هفته پس از تاریخ آزمون از محل های ذیل قابل دریافت است (*)

دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه 
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه