خلاصه مقاله 13 قسمت پایانی

ارسال شده توسط بابک بابکی | 20 Nov, 2013
800x600

مدل كيفيت سيستم ERP

مدل‌هاي موجود در زمينه كيفيت نرم‌افزار، بويژه مدل ISO 9126 مشخصه‌هاي كيفي را ايجاد مي‌نمايد كه براي ارزيابي كيفيت هر نوع محصول نرم‌افزاري عمومي و رايج هستند. پس، به منظور ارزيابي كيفيت چنين محصولات نرم‌افزاري، مدل‌هاي كيفيت نرم‌افزاري موجود بايد اصلاح شده و گسترش داده شوند.

اگرچه، تحقيق بر روي كيفيت محصولات نرم‌افزاري براساس ISO 9126 در قلمرو آموزش روش جديدي نيست، مطالعات بر روي اقتباس ISO 9126 به منظور ارزيابي كيفيت سيستم‌هاي ERP در قلمرو آموزش بسيار محدود مي‌باشند، كه منجر به تازه و جديد بودن اين تحقيق شده است. اگرچه مدل كيفيت ISO 9126 الزامات كيفي ويژه‌اي را فراهم نمي‌كند، بهرحال اين مدل يك چهارچوب كلي براي ارزيابي كيفيت محصولات نرم‌افزار ارائه مي‌دهد. اين از مزايا و قدرت‌هاي اصلي مدل‌هاي اين‌ چنيني است، از اينرو مي‌توان آن را در تنوعي از سيستم‌ها و از ميان آنها سيستم سازمان آموزشي براي مثال سيستم‌هاي ERP استفاده نمود.

بسياري از محققان مدل  كيفي ISO 9126 را به منظور ارزيابي تنوعي از سيستم‌ها اتخاذ كرده‌اند. ازجمله اين سيستم‌ها عبارتند از سيستم‌هاي براساس كامپيوتر و سيستم‌هاي دولت الكترونيك. استاندارد ISO 9126 يك مدل كيفي با شش مشخصه شامل عامليت، قابليت اطمينان، بهره‌وري، اثربخشي، قابليت انتقال، و قابليت نگهداري را تعريف مي‌كند كه بيشتر به بيست و هفت زيرمشخصه تقسيم مي‌شوند. ادامه مطالب شامل بررسي اين موضوع است كه چگونه اين مشخصه‌ها و زيرمشخصه‌ها براي اين تحقيق اتخاذ شدند.

عامليت (تابعيت) توسط (ISO 2001) بصورت قابليت نرم‌افزار براي ايجاد توابعي تعريف شده است كه نيازهاي بيان شده و ضمني كاربران را تحت شرايط خاص كاربردي برآورده سازند. به منظور ارزيابي چنين مشخصه‌هايي، آن به پنج زيرمشخصه شامل صحت، برازندگي، قابليت همكاري با قسمت‌هاي ديگر، امنيت، و مطلوبيت تابعي تقسيم شده‌اند.

قابليت اطمينان عبارت است از قابليت نرم‌افزار براي حفظ سطح عملكرد آن تحت شرايط بيان شده براي دوره زماني بيان شده. قابليت اطمينان داراي چهار زيرمشخصه مي‌باشد كه شامل تماميت، تولرانس عيب، قابليت بازيابي، و قبول قابليت اطمينان مي‌باشد. تحت شرايط سيستم‌هاي ERP، قابليت اطمينان اشاره به قابليت سيستم‌ها براي حفظ شرط سرويس آن تحت شرايط خاص براي يك دوره خاص زماني دارد.

قابليت استفاده عبارت است از قابليت درك نرم‌افزار ياد گرفته شده مورد استفاده، و جالب براي كاربران، هنگامي كه تحت شرايط خاصي استفاده مي‌شود. قابليت استفاده داراي مجموعه‌اي از زيرمشخصه‌ها شامل قابليت فهم، قابليت يادگيري، قابليت عملياتي، و جذابيت مي‌باشد.

بازده (راندمان) اشاره به قابليت سيستم براي فراهم كردن عملكردي مرتبط با ميزان منابع مورد استفاده، تحت شرايط بيان شده دارد. همچنين به سه زيرمشخصه شامل رفتار زماني، كاربردپذيري منبع و قبول بازده تقسيم شده است. اتخاذ اين مشخصه براي سيستم‌هاي ERP در سازمانهای آموزشي بزرگتر نشان مي‌دهد كه سيستم‌ها بايد بهنگام فراهم كردن عملكرد مورد نياز، همراه با منابع مورد استفاده مورد توجه قرار گيرند.

قابليت حفظ عبارت است از قابليت نرم‌افزار براي اصلاح شدن. قابليت نگهداري شامل پنج زيرمشخصه شامل آناليزپذيري، تغييرپذيري، ثبات، تست‌پذيري، و ايجاب قابليت حفظ مي‌باشد.

نهايتاً، قابليت انتقال نرم‌افزار اشاره به قابليت نرم‌افزار براي انتقال يافتن از محيطي به محيط ديگر دارد. بنابراين، سيستم‌هاي ERP در سازمانهای آموزشي بزرگتر بايد با استفاده از سيستم‌هاي عملياتي مختلف مورد استفاده قرار گيرند؛ در سازمان‌ها يا دپارتمان‌هاي مختلف قابل كاربرد باشند؛ و با استفاده از تنوعي از سخت‌افزارها قابل استفاده باشند.

براساس مباحث سابق، جدول 2 مدل كيفيت سيستم‌هاي ERP را نمايش مي‌دهد كه براساس ISO 9126 مي‌باشند.

جدول 2 سيستم‌هاي ERP سازمانهای آموزشي بزرگتر

مشخصه

زيرمشخصه

توصيف

تابعيت

برازندگي

آيا نرم‌افزار سيستم ERP مي‌تواند توابع مورد نياز را انجام دهد؟

 

صحت

آيا نتايج نرم‌افزار سيستم ERP بصورت پيش‌بيني شده مي‌باشند؟

 

قابليت همكاري با بخش‌هاي ديگر

آيا نرم‌افزار سيستم ERP مي‌تواند با سيستم‌هاي ديگر تعامل داشته باشد؟

 

امنيت

آيا سيستم ERP مي‌تواند از دسترسي غيرتجويزي جلوگيري كند؟

 

ايجاب تابعيت

آيا سيستم ERP با استانداردها و قوانين برنامه‌هاي كاربردي طبق قانون كاربرد دارد؟

قابليت اعتماد

تماميت

آيا نقايص موجود در نرم‌افزار سيستم ERP و وسايل سخت‌افزاري در طول زمان رفع مي‌شوند؟

 

تولرانس نقص

آيا سيستم ERP قادر به حفظ سطح خاصي از عملكرد در موارد خطاهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مي‌باشد؟

 

قابليت بازيابي

آيا سيستم‌هاي ERP را مي‌توان كار را از سر بگيرند و داده‌هاي تحت تأثير را در مورد يك نقص بازيابي كنند؟

 

ايجاب قابليت  اعتماد

آيا نرم‌افزار سيستم ERP با استانداردهاي قابليت اعتماد موجود سازگاري دارد؟

بازده

قابليت فهم

آيا كاربر سيستم ERP مي‌تواند تشخيص دهد كه چگونه از سيستم به راحتي استفاده كند؟

 

قابليت يادگيري

آيا سيستم‌هاي ERP را مي‌توان به راحتي ياد گرفت؟

 

قابليت عمليات

آيا سيستم ERP با حداقل تلاش (نيرو) كار مي‌كند؟

 

جذابيت

آيا واسط سيستم ERP خوب به نظر مي‌رسد؟

 

ايجاب بازده

آيا نرم‌افزار سيستم ERP استانداردهاي موجود در زمينه بازده را برآورده مي‌كند؟

اثربخشي

رفتار زمان

سيستم ERP چگونه پاسخ مي‌دهد؟

 

كاربرد منبع

آيا سيستم DERP از منابع بطور مؤثر استفاده مي‌كند؟

 

ايجاب اثربخشي

آيا نرم‌افزار سيستم ERP مطابق با استانداردهاي اثربخشي موجود مي‌باشد؟

قابليت حفظ

آناليزپذيري

آيا تشخيص نقايص اصلاح شده يا شناسايي يك بخش درون سيستم ERP، نياز به حداقل تلاش دارد؟

 

تغييرپذيري

آيا سيستم ERP مي‌تواند به آساني اصلاح شود؟

 

ثبات

آيا سيستم ERP عملكرد را پس از تغيير ادامه مي‌دهد؟

 

تست‌پذيري

آيا سيستم ERP اصلاح شده مي‌تواند به آساني اعتباردهي شود؟

قابليت انتقال

قابليت اتخاذ (اقتباس)

آيا سيستم ERP مي‌تواند به آساني به محيط ديگر جابجا شود؟

 

قابليت نصب

آيا نرم‌افزار سيستم ERP مي‌تواند به آساني نصب شود؟

 

ايجاب قابليت انتقال

آيا سيستم ERP مطابق با استانداردهاي قابليت انتقال مي‌باشد؟

 

قابليت جايگزيني

آيا سيستم ERP را مي‌توان به آساني با سيستم مشابهي جايگزين نمود؟

 

 

 

نتيجه‌گيري

اين مطالعه مدلي را براي ارزيابي كيفيت سيستم‌هاي ERP در سازمانهای آموزشي بزرگتر ارائه مي‌دهد، ضمن اينكه مشخصه‌ها و زيرمشخصه‌هاي كيفي آن براساس ISO 9126 پيشنهاد شده‌اند. دو هم‌بخشي وجود دارند كه توسط اين كار ايجاد شده‌اند و شامل مقايسه ميان مدل‌هاي كيفي موجود و شناسايي كردن مشخصه‌هاي كيفي سيستم‌هاي ERP مي‌باشد. گسترش و بسط اين مطالعه صورت خواهد گرفت، تا مشخصه‌هاي كيفي اصلي مدل پيشنهادي رتبه‌بندي شوند. نتايج بدست آمده قادر به درك بيشتر ارتباط دروني و تأثير اين زيرمشخصه‌ها بر روي مشخصه‌هاي كيفي مي‌باشند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

خلاصه مقاله 13 قسمت سوم

ارسال شده توسط بابک بابکی | 15 Nov, 2013
800x600

ادبیات تحقیق

به منظور ارائه مدل مناسب كيفيت نرم‌افزار براي سيستم‌هاي ERP، اين بخش اكثر مدل‌هاي معمول كيفيت نرم‌افزار در مقالات، هم‌بخشي‌ها و معايب آنها را نشان مي‌دهد. اين مدل‌ها عبارتند از مدل كيفيت نرم‌افزار McCall's، مدل كيفيت محصول نرم‌افزار Boehm، مدل كيفيت Dromey، مدل كيفيت FURPS و ISO\IEC 9126.

الف. مدل كيفيت McCall

اين مدل چهارچوبي را براي ارزيابي كيفيت نرم‌افزار از طريق سه سطح ايجاد مي‌نمايد. بالاترين سطح شامل يازده شاخص كيفي مي‌باشد كه نمايش‌دهنده چشم‌انداز خارجي به نرم‌افزار است (نگاه مشتري)، درحاليكه سطح مياني بيست و سه معيار كيفي را براي عوامل كيفي ايجاد مي‌نمايد. (ديد توسعه‌دهنده). نهايتاً، در پايين‌ترين سطح، مجموعه‌اي از متريك‌ها براي اندازه‌گيري معيار كيفي ايجاد شده‌اند.

ب. مدل كيفيت Boehm

به منظور ارزيابي كيفيت محصولات نرم‌افزاري، بوهم مدل كيفي را براساس مدل McCall پيشنهاد نمود. اين مدل روشي را براي ارزيابي مشخصه‌هاي كيفي خود ارائه نمي‌نمايد.

ج. مدل كيفي FURPS

نام اين مدل برگرفته از پنج مشخصه كيفي شامل عامليت، بهره‌وري، قابليت اعتماد، كارايي و قابليت پشتيباني مي‌باشد. اين مشخصه‌هاي كيفي درون دو گروه تجزيه شده‌اند: الزامات عملكردي و الزامات غيرعملكردي. الزامات عملكردي توسط ورودي‌ها و خروجي‌هاي مورد انتظار تعريف شده‌اند (عامليت)، درحاليكه الزامات غيرعملكردي تشكيل شده‌اند از قابليت اطمينان، عملكرد، بهره‌وري و قابليت پشتيباني.

د. مدل كيفي Dromey

اين مدل هشت مشخصه سطح بالا را ادراك كرده است. اين مشخصه‌ها درون سه مدل كيفي شامل مدل كيفي الزامات، مدل كيفي طراحي و مدل كيفي پياده‌سازي سازماندهي شده‌اند.

يك نقص مدل درومي اين است كه مشخصه‌هاي قابليت اطمينان و قابليت نگهداري را نمي‌توان قبل از پياده‌سازي واقعي محصول مورد قضاوت قرار داد.

هـ. مدل ISO 9126

ISO 9126 استانداردي بين‌المللي براي ارزيابي كيفيت نرم‌افزار مي‌باشد. این مدل سه جنبه از كيفيت  نرم‌افزار را ارائه مي‌نمايد كه كيفيت داخلي، كيفيت خارجي و كيفيت در حين استفاده را نشان مي‌دهند. بنابراين، اين مدل كيفيت  نرم‌افزار را در شرايط كيفيت نرم‌افزار داخلي و خارجي و ارتباط آنها با ويژگي‌هاي كيفي ارزيابي مي‌نمايد.

بعنوان خلاصه‌اي از اين بخش، جدول 1 مشخصه‌هاي كيفي مدل‌هاي مختلف كيفي را مورد مقايسه قرار داده است. قابل مشاهده است كه بعضي مشخصه‌ها زياد مورد توجه قرار نگرفته‌اند (داراي تأثير اندكي بر روي كيفيت محصول نرم‌افزار مي‌باشند) براي مثال، درستي، مهندسي بشري، كامل بودن پردازش، عملكرد، قابليت پشتيباني و قابليت تغييرپذيري. بنابراين، اين مقاله چنين مشخصه‌هايي را مدنظر خود قرار نداده است.

جدول 1 مقايسه ميان مدل‌هاي كيفي نرم‌افزار

مشخصه‌هاي كيفي

McCall

Boehm

FURPS

Dromey

ISO 9126

عامليت

 

 

×

×

×

بهره‌وري

×

 

×

×

×

قابليت تست

×

×

 

 

×

صحت

×

 

 

 

 

اثربخشي

×

×

 

×

×

قابليت فهم

 

×

×

×

×

قابليت اطمينان

×

×

×

×

×

انعطاف‌پذيري

×

 

 

 

 

مهندسي بشري

 

×

 

 

 

بي‌نقصي

×

 

 

 

 

قابليت همكاري با قسمتهاي ديگر

×

 

 

 

 

عملكرد

 

 

×

 

 

قابليت پشتيباني

 

 

×

 

 

قابليت نگهداري

×

 

 

×

×

قابليت تغيير

 

×

 

 

 

قابليت انتقال

×

×

 

×

×

قابليت استفاده دوباره

×

 

 

×

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

خلاصه مقاله 13 قسمت دوم

ارسال شده توسط بابک بابکی | 13 Nov, 2013
800x600

رشد سيستم‌هاي اطلاعات (IS) نقش مهمي در بهبود عمليات سازمانهای آموزشي بزرگتر داشته است. در اين نگاه، سيستم‌هاي ERP (برنامه‌ريزي منابع سازمان) به منظور كنترل تابع‌هاي تجاري در يك سازمان، داراي سيستم‌هاي اطلاعات يكپارچه‌اي مي‌باشند. بسياري از مطالعات انجام گرفته در زمينه سيستم‌هاي ERP در قلمروهاي مختلف دريافته‌اند اطلاعاتي كه توسط سيستم‌هاي ERP ايجاد مي‌شوند تأثير مثبتي بر روي تصميم‌گيري دارند، چرا كه اين اطلاعات مي‌توانند شاخص‌هاي تصميم‌گيري را با اطلاعات ارزشمندي از قلمروهاي عملكردي مختلف فراهم سازند. با پياده‌سازي چنين سيستمي، مؤسسات و سازمان‌ها انتظار بهبود كيفيت و بهره‌وري عمليات تجاري خود را دارند.

پس، مؤسسات به سمت استفاده از سيستم‌هاي ERP براي كيفيت بهتر حركت كرده‌اند. بهرحال، اكثر مطالعات نرخ شكست نسبتاً بالايي را در پياده‌سازي سيستم‌هاي ERP نشان داده‌اند. در محيط آموزشي، بسياري از اين مطالعات به منظور ارزيابي كيفيت وب‌سايت يادگيري الكترونيك انجام گرفته‌اند، بنابراين، كيفيت سيستم‌هاي ERP يك مفهوم پيچيده است، كه دليل آن فقدان مطالعات در اين زمينه مي‌باشد. همچنين، سيستم‌هاي ERP در سازمانهای آموزشي ريسك تكنولوژيكي، سازماني، اجرايي، استعمالي و آموزشي ايجاد مي‌نمايند. از اينرو مي‌باشد كه هنوز چگونگي اندازه‌گيري كيفيت چنين سيستم‌هايي واضح نمي‌باشد. بنابراين، هدف از اين مقاله گسترش و توسعه يك مدل كيفي براي فراهم كردن چهارچوبي جهت ارزيابي كيفيت سيستم‌هاي ERP سازمانهای آموزشي مي‌باشد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

خلاصه مقاله 13

ارسال شده توسط بابک بابکی | 8 Nov, 2013
800x600

ارزيابي كيفيت نرم‌افزار در سيستم‌هاي ERP با استفاده از مدل ISO 9126

چكيده: اين مقاله مدل كيفي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع مؤسسه‌اي (ERP) را با اتخاذ استاندارد ISO9126 ارائه مي‌نمايد. اين مدل براي بررسي اين موضوع استفاده شده است كه آيا اجراي سيستم‌هاي ERP  در مؤسسات آموزشي بزرگتر موفق خواهد بود يا با شكست مواجه خواهد گرديد. نشان داده شده است كه حداقل شش مشخصه كمّي براي ايجاد مدل كيفي از سيستم‌هاي ERP لازم مي‌باشند، كه شامل عامليت، قابليت اعتماد، قابليت استفاده، كارايي، قابليت نگهداشت، و قابليت انتقال سيستم‌هاي ERP مي‌باشند. مشخصه‌هاي كيفي را نمي‌توانند مستقيماً اندازه‌گيري شوند. بنابراين در اين مطالعه، آنها به بيست و هفت زيرمشخصه تقسيم شده‌اند.

واژگان كليدي: مدل‌هاي كيفيت نرم‌افزار، مشخصه‌هاي كيفيت نرم‌افزار و مدل كيفي سيستم‌هاي ERP

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4