مدیریت

طراحی الگوی مدیریت مشارکتی در زمینه رفع چالش ها ی عملکرد آموزشگاههای فنی و حرفه ای برای ارتباطات خلاقانه و کار آفرینانه در جذب کار آموز   اکرم...