وب معنایی

وب معنایی یک چارچوب مشترک فراهم می آورد که اجازه می دهد داده ها به اشتراک گذاشته شوند و در سراسر مرزهای کاربردی، اقتصادی و اجتماعی دوباره استفاده شوند. این...
در این ارائه به صورت مختصر سیستم های پرسش و پاسخ در وب معنایی پرداته شده است. ابتدا به معرفی سیستم های پرسخ و پاسخ و همچنین چالش های موجود پرداخته و در انتها دو نوع...