وب معنایی

در این ارائه به صورت مختصر سیستم های پرسش و پاسخ در وب معنایی پرداته شده است. ابتدا به معرفی سیستم های پرسخ و پاسخ و همچنین چالش های موجود پرداخته و در انتها دو نوع...