موتورهای جستجو

در این فایل موتور جستجوهای بومی و به خصوص موتورهای جستجوی ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.   موتور جستجوی بومی.docx  
در این فایل نحوه راه اندازی apache nutch و apache Solr توضیح داده شده است.    نصب و راه اندازی Nutch.pdf