كتاب مزيت رقابتي از طريق فناوري اطلاعات منتشر شد

11:00, 10/19,2019

رقابت در دهكده وب جهاني امروز ديگر مانند گذشته نيست. اطلاعات به آساني و با سرعتي باورنكردني در اختيار احاد مردمي است كه حالا براي تأمين كالا و خدمات خود يادگرفتهاند كه ابتدا در فضاي اينترنتي جستجو كنند. جستجويي كه هدف آن يافتن ارزانترين و نزديكترين منابع براي تأمين نيازهايشان است. اكنون، دوره انحصار كسب و كارها بسر آمده و اين فناوري اطلاعات است كه از يك سو فضاي رقابت را تنگتر نموده و از سوي ديگر مانند روغن در چرخدندههاي كسب و كارها موجب تسهيل فعاليتها، افزايش سرعت، افرايش دقت، كاهش هزينهها و البته سنگينتر شدن فضاي رقابت شده است. تا همينجا مي-بينيد كه كسب و كارهاي امروزي چگونه فناوري اطلاعات و به ويژه سيستمهاي اطلاعاتي را براي ايجاد مزيتهاي راهبردي در رابطه با رقبايشان به كار گرفتهاند. كسب و كارها ميكوشند تا به واسطه بهرهگيري از فناوري اطلاعات، كانالهاي ارتباطي امن، سريع و پايداري را در رابطه با مشتريان، تأمين كنندگان، شركاي كاري، كاركنان و ديگران به وجود آورند. كسب و كارهاي امروزي راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات را براي مواجهه با نيروهاي رقابتي و ايجاد راهبردها و مزيتهاي رقابتي به كار گرفتهاند. اين كتاب كه توسط انتشارات ناقوس منتشر گرديده است، سعي بر آن دارد تا مباني فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي و نيز اصول و مفاهيم اوليه مديريت فناوري اطلاعات و سيستمهـاي اطلاعاتي را بصورت سـاده، شيوا و تا حد امكان با بهرهگيري از واژگان فارسي تشريح و جايگاه، نقش و چگونگي بكارگيري فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي را به منظور دستيابي به مزيت رقابتي پايدار براي كسبوكار تبيين نمايد. بنابراين، مطالعه اين كتاب براي عموم مديران، صاحبان حرف و مشاغل؛ كارآفرينان و علاقمندان پيشنهاد مي شود.

 

براي خريد اينترنتي كتاب اينجا را كليك كنيد. 

 


 

خوش آمدید!

10:52, 10/19,2019
خواندن این مطلب به این معنی است که مراحل ثبت نام با موفقیت به پایان رسیده و شما می توانید شروع به کار با وبلاگ نمائید