پورتال های کتابخانه ای
عبدالرسول خسروی | 28 Jan, 2009, 10:08 | موضوعات مرتبط با رشته | (1332 Reads)

پورتال، یک ابزار وب پایه است که ارائه گر یک رابط سفارشی برای اطلاعات گرد آمده از منابع گوناگون می باشد.پورتال ها بعنوان رابط های کاربردی قلمداد می شوند که براساس مجموعه های نرم افزاری ، دسترسی یکپارچه ای به منابع اطلاعاتی و خدمات  مرتبط را فراهم می سازند.  پورتال هاي تحت وب، بعنوان چارچوب های بالقوه ی مثبتی برای تحقق نظم بدون بلبشو، قلمداد می شوند.به موازات اینکه پورتال ها، ابزار عمده ای برای تبادل اطلاعات و تجارت شدند.انواع کتابخانه ها مشغول تفکر، برنامه ریزی و ساختن چارچوب های گوناگون و خدمات متنوعی موسوم به پورتال ها شدند.

Trackback URL: http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=320