انواع مدل‌هاي کيفيت

ارسال شده توسط | 31 May, 2009
 
 
         در اين قسمت، مدل‌‌هاي كيفيت نرم‌افزاري كه تاكنون ارائه شده است را بررسي و نقاط قوت و ضعف آنها را با يكديگر مقايسه مي‌كنيم. مدل‌هاي كيفيت نرم‌افزار از لحاظ ساختاري به دو گروه عمده سلسله مراتبي و غيرسلسله مراتبي تقسيم مي‌شوند.  در مدل‌‌هاي سلسله‌ مراتبي،  ویژگي‌هاي كيفيت در سطح اول و در سطح دوم خصوصيات فرعي متناظر با ويژگي‌ها قرار دارند. چنانچه مدل ادارای معیار اندازه گیری هم باشد، این معیارها در سطح سوم مدل قرار می گیرند. رتباط بين اجزاي سطوح يک مدل کيفيت مي‌تواند يک به چند يا چند به چند باشد. در ارتباط يک به چند هر فاکتور يا خصوصيت کيفي فقط با خصوصيات فرعي خود در سطح پايين‌تر مرتبط است؛ ولي در ارتباط چند به چند هر فاکتور مي‌تواند با خصوصيات فرعي ديگر نيز مرتبط باشد. كيفيت نرم‌افزار از ارزيابي اين خصوصيات فرعي توسط معیارهای اندازه‌گيري حاصل مي‌شود. مدلهای غیر ساسله مراتبی دارای ساختار یکسانی نیستند. یکی از این مدلها مدل ستاره ای است که در ادامه شرح داده می شود.
 
 • مدل McCall
            اين مدل در سال 7-1976 توسط نيروي هوايي آمريكا، جنرال الكتريك و مركز توسعه هوايي روم با هدف بهبود كيفيت محصولات نرم‌افزاري ارائه شد. در ايالات متحده آمريكا از اين مدل براي پروژه‌‌هاي با مقياس بزرگ نظامي و فضايي استفاده شده است. سطح اول مدل McCall شامل 11 خصوصيت کيفي صحت، قابليت اطمينان، کارايي، قابليت استفاده، قابليت نگهداري، آزمايش پذيري، انعطاف پذيري، انتقال پذيري، قابليت استفاده مجدد و قابليت  همکاري است. در سطح دوم مدل نيز، 23 معيار کيفي ارائه شده است که ارتباط چند به چند با ويژگي‌هاي اصلي سطح اول دارد. ايده اصلي مدل تعيين ارتباط بين عوامل كيفي و معيار‌‌هاي ارزيابي محصول است. هرچند انتقاداتي به اين مدل وارد است، ولي مزيت عمده اين مدل ارتباط بين خصوصيات كيفي و معيار‌‌هاست.
 
 • مدل Boehm
       اين مدل در سال 1978 برخي خصوصيات را با تأكيد بر قابليت نگهداري نرم‌افزار به مدل McCall اضافه كرد. همچنين اين مدل ملاحظاتي در خصوص ارزيابي نرم‌افزار با توجه به نوع كاربرد آن و خصوصياتي مرتبط با سخت‌افزار اضافه كرد. عيب اصلي اين مدل عدم ارائه راهکاري به منظور ارزيابي و اندازه‌گيري خصوصيات كيفي است.

 • مدل FURPS
        اين مدل كه توسط دو شركت HP و Robert Grady در سال 1987 ارائه شده، شامل دو گروه متفاوت از نيازمندي‌‌هاي نرم‌افزار است:
-    نيازمندي‌هاي عملياتي که با ورودي و خروجي مورد نياز تعريف مي‌شود. (F)
-    نيازمندي‌هاي غيرعملياتي که شامل چهار ويژگي قابليت استفاده، قابليت اطمينان، كارايي و قابليت پشتيباني است. (URPS)
 عيب اين مدل عدم وجود معياري براي سنجش ميزان انتقال‌پذيري نرم‌افزار است.

 • مدل Dromey
ايده اصلي Dromey که در سال 1995 ارائه شد، اين بود كه بتواند بطور وسيعي انواع سيستم‌‌ها را با کاربرد‌هاي مختلف پوشش دهد. چون به عقيده وي ارزيابي نرم‌افزار‌ها با هم متفاوت است و مسائل پويايي بيشتري براي مدلسازي فرايند‌ها لازم است. مراحل طراحي اين مدل را مي توان در پنج مرحله زير خلاصه نمود:
 
1-    انتخاب مجموعه‌اي از صفات سطح بالا كه براي ارزيابي لازم است.
2-    تهيه ليستي از اجزاي سيستم.
3-    تشخيص خصوصيات داراي كيفيت براي هر جزء سيستم (كيفيت‌هايي از اجزا مرحله قبل كه بيشترين تأثير را در خصوصيات محصول نهايي دارند).
4-    تصميم راجع به اينكه هر خصوصيت چگونه بر صفات كيفيت تأثير مي‌گذارد.
5-    ارزيابي مدل.
اين مدل به دنبال تأثير خصوصيات محصول نرم‌افزار بر صفات كمي است.

 
 • مدل ISO/IEC-9126
      با توجه به نياز شديد صنعت نرم‌افزار به استاندارد شدن ارزيابي نرم‌افزار، اين مدل ابتدا در سال 1991 توسط موسسه بين‌المللي استاندارد ISO انتشار يافت و بعد از گذشت تقريباً يک دهه، در سال 2001 توسط متخصصان ISO اصلاح و تكميل شد. اين استاندارد بين‌المللي، در سطح اول مدل، كيفيت محصول نرم‌افزاري را به شش ويژگي کيفي اصلي تقسيم مي‌كند كه هر يك از آنها از چند ويژگي فرعي تشکيل شده‌اند. ارتباط ويژگي‌هاي سطح اول مدل با 21 ويژگي فرعي مدل با سطح دوم، بصورت يک به چند است، بطوريکه در اين مدل، كمترين همپوشاني وجود دارد. علاوه بر اين دو سطح، مدل داراي معيارهايي براي ارزيابي کيفيت نرم‌افزار نيز مي باشد. مهمترين مزيت اين مدل اينست كه خصوصيات كيفي داخلي و خارجي يك نرم‌افزار در آن تفکيک شده است.

 • مدل غیر سلسله مراتبی - ستاره ای
مدل ستاره‌اي كيفيت نرم‌افزار، يك مدل مفهومي براي نشان دادن ديدگاه‌هاي مختلف كيفيت نرم‌افزار است. اين مدل بر مبناي تأمين‌كننده و خريدار است. اجزاء اصلي تشكيل‌دهنده مدل ستاره‌اي عبارتند از:

1-    خريدار        2- تأمين‌كننده      3- محصول
خريدار با تأمين‌كننده براي ساخت محصول نرم‌افزاري قراردادي دارند كه اين قرارداد بصورت كاملاً روشن و واضح خصوصيات كيفي محصول را تعيين مي‌كند. ديدگاه خريدار از شركت تأمين‌كننده اينست كه از بهترين تكنيك‌هاي موجود در مديريت پروژه استفاده مي‌كنند و خود را درگير ساخت يك محصول با كيفيت مي‌كنند. ديدگاه خريدار از محصول اين است كه بايد توسط كاربران قابل قبول و قابل پذيرش باشد و توسط متخصصين تأمين‌كننده پشتيباني ‌شود.
 
 

مدل كيفيت نرم افزار

ارسال شده توسط | 27 May, 2009
 
 
در بخش قبل راجع به مفاهیم کیفیت نرم افزار صحبت شد. در این قسمت مطالبی درخصوص مدلهای ارزیابی کیفیت نرم افزار ارائه می شود.
 
 • تعریف مدل کیفیت نرم افزار
 
       مدل کيفيت عبارتست از قالبي که ارتباط بين ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به کيفيت را بيان مي‌کند. درسال‌هاي اخير تحقيقات بسياري در زمينه استانداردسازي ويژگي‌هاي كيفيت و عوامل مؤثر در موفقيت سيستم‌‌هاي نرم‌افزاري انجام شده و مدل‌‌هاي كيفي مختلفي بر اساس نوع دسته‌بندي اين ويژگي‌هاي كيفي ارائه شده است که اكثر آنها به اجزا سلسله مراتبي تقسيم مي‌شوند.

 
 • اجزا مدل کیفیت
 
       عموماً اجزاي اصلي يك مدل كيفيت عبارتند از: ويژگي كيفي، ويژگي فرعي كيفي و متریک.
هدف اصلي يك ويژگي كيفي مشخص كردن يك جنبه كيفيت محصول است. عبارات ديگري نيز از قبيل خصوصيت یا صفت سطح بالا در مدل‌هاي كيفيت استفاده مي‌شود.
برخي خصوصيات نرم‌افزار مستقيماً‌ قابل ارزيابي نيستند و نياز به يك سطح اضافي مياني براي محاسبه دارند كه ویژگی یا خصوصيت فرعي گفته مي‌شوند. بعنوان مثال ویزگی "قابليت نگهداري" شامل سه خصوصيت فرعي "آزمايش‌پذيري"، "قابليت فهم" و "قابليت تغيير" است.
براي ارزيابي كيفيت يك ويژگي فرعي نياز به تعيين متریک است. يك متریک داراي يك ارزش عددي است كه مي‌تواند يك ويژگي كيفي را اندازه‌گيري نمايد. متریک ها بايد به اندازه كافي كامل باشند تا اساس اندازه‌گيري مدل كيفيت را تشكيل دهند.

 
 • روش ارزیابی نرم افزار با مدل کیفیت
 
          همانطور که گفته شد، كيفيت به ويژگي، ويژگي فرعي و متریک تجزيه مي‌شود. هر ويژگي كيفي فرعي با استفاده از متریک های مرتبط اندازه گیری مي‌شود. سپس مقادير عددي از ويژگي‌هاي فرعي به ويژگي‌هاي كيفي سطح بالا نسبت داده مي‌شود. درصورتیکه وزن ویژگی های کیفی در نرم افزار مورد ارزیابی یکسان باشد، جمع مقادیر عددی ویژگی های کیفی، کیفیت نهایی محصول را مشخص می کند؛ در غیر اینصورت باید پس از تعیین وزن هریک از ویژگی ها، جمع وزن دار آنها محاسبه گردد.
 
ادامه دارد ...
 

تعریف کیفیت نرم افزار

ارسال شده توسط | 26 May, 2009

 
      امروز قصد دارم راجع به موضوعی صحبت کنم که همه افرادی که با نرم افزار سروکار دارند، بطور مستقیم یا غیرمستقیم با این مقوله آشنایی دارند. بنظر شما چه چیزی تفاوت بين دو نرم‌افزاری که وظیفه و عملکرد یکسانی را انجام می دهند مشخص می کند و چرا یک نرم افزار در عمل از دیگری موفق تر است؟

        تفاوت بین دو نرم افزار را توانايي نرم‌افزار‌‌ها در برآورده ساختن نیازهای مورد انتظار تعيين مي‌كند. بطور كلي نرم‌افزار‌‌ها داراي دو نوع نياز هستند، نياز‌هاي عملياتي  و غيرعملياتي . نياز‌هاي عملياتي، توانايي‌‌هاي سيستم در انجام وظايف مختلف را توصيف مي‌کنند و نيازمندي‌هاي غيرعملياتي سيستم، نياز‌هايي هستند كه بطور مشخص با عمليات سيستم در ارتباط نيستند. بعبارت ديگر نياز‌‌هاي غيرعملياتي، ويژگي‌هاي كيفي سيستم مي‌باشند كه بر روي عملکرد نهايي سيستم اثرگذار خواهند بود و براي برآورده كردن آنها بايد از ساختارهاي خاصي در توليد نرم‌افزار استفاده نمود. به عنوان مثال، هنگامي كه يك سيستم مبتني بر پيمانه ‌‌‌هاي مختلف پياده‌سازي مي‌شود، هدف انجام يك عمل خاص نمي‌باشد. زيرا آن عمل در قالب يك پيمانه نيز قابل دستيابي است، بلکه هدف از پياده‌سازي سيستم مبتني بر پيمانه‌ها، دستيابي به ويژگي‌هاي كيفي نرم‌افزار مي‌باشد.
 
        نيازمندي‌هاي کيفي داراي جنبه‌‌هاي گوناگون هستند، بايد در مراحل طراحي، پياده‌سازي و استقرار سيستم مدنظر قرار گيرند. به عنوان مثال براي تضمین ويژگي كيفي قابليت استفاده، نحوه چيدمان اجزاء تشكيل‌دهنده واسط كاربر، فعاليتي مربوط به پياده‌سازي محسوب مي‌گردد. درحالي كه قابليت بازگرداندن تغييرات انجام شده، يا فراهم آوردن امكان لغو كردن فعاليت‌‌هاي نرم‌افزار توسط كاربر از جنبه‌‌هاي مربوط به طراحي محسوب مي‌گردد.
 
        بايد توجه داشت كه برآورده ساختن يك نياز كيفي، بر روي ديگر نياز‌‌هاي كيفي اثرگذار است. به عنوان مثال، سيستمي كه داراي ويژگي كيفي امنيت مي‌باشد، معمولاً داراي ويژگي قابليت اطمينان نيز است و يا سيستمي كه داراي كارايي مناسبي مي‌باشد، قابليت تغيير کمتري خواهد داشت.
       با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت یکی از مهمترين بخشهای توسعه نرم‌افزار، ارزيابي کيفيت نرم‌افزار است. پس ابتدا بايد تعريف واضح و روشني از کيفيت نرم‌افزار بیان کنیم.
 
 • تعريف کيفيت نرم‌افزار
     تعريف کيفيت نرم‌افزار از ديدگاه افراد مختلف از قبيل کاربر، مشتري، مدير، طراح، ناظر کيفي و پشتيبان نرم‌افزارمتفاوت است. سازمان‌ها و مؤسسات، تعاريف متفاوتي از کيفيت و ويژگي کيفي ارائه کرده اند. در اينجا به مهمترين تعاريف که توسط سازمان‌‌ جهانی استاندارد ارائه شده است، اشاره مي‌کنيم.
 
      كيفيت نرم افزار شامل همه ويژگي‌ها و مشخصات مهم يك محصول است كه نيازمندي‌هاي صریح و ضمنی را برآورده سازد. به بیان دیگر، کيفيت همه ويژگي‌های يك محصول نرم افزاری است كه نتيجه آن توانايي برآورده كردن نياز‌هاي خواسته شده است.

 • ابعاد كيفيت نرم‌افزار
      كيفيت نرم‌افزار داراي سه بُعد كيفيت داخلي، كيفيت خارجي و كيفيت استفاده است كه هر يك از آنها قابل اندازه‌گيري و ارزيابي است.
 • كيفيت داخلي
      منظور از كيفيت داخلي خصوصياتي است كه متناسب با مشخصات ثابت و ايستاي كد برنامه تعريف شده و توسط برنامه نويس سيستم اندازه‌گيري مي‌شود.

 • كيفيت خارجي
      منظور از كيفيت خارجي خصوصياتي است كه متناسب با مشخصات پوياي كد برنامه در زمان اجرا تعريف شده و توسط كاربر سيستم اندازه‌گيري مي‌شود.
 • كيفيت استفاده
     منظور از كيفيت استفاده خصوصياتي است كه متناسب با ديدگاه كاربر از كيفيت سيستم در زمان استفاده از آن است. كيفيت استفاده برحسب اينكه نرم‌افزار تا چه اندازه پاسخگوي نياز‌هاي كاربر در محيط اجراي سيستم باشد، اندازه‌گيري مي‌شود. با توجه به اينكه هدف توليد نرم‌افزار داشتن نتيجه مطلوب در محيط اجرا و در زمينه كاربرد خاص آنست، محيط اجراي نرم‌افزار بر بُعد كيفيت خارجي و كيفيت استفاده تأثير مستقيم دارد.
 
 • ارتباط بین ابعاد کیفیت
     ارزيابي نرم‌افزار برآورده شدن نياز‌هاي كيفي نرم‌افزار در يكي از فرايند‌هاي چرخه حيات توسعه نرم‌افزار است. كيفيت نرم‌افزار توليد شده مي‌تواند با صفات كيفيت داخلي (عموماً با اندازه‌گيري ايستاي محصولات مياني) و يا با صفات خارجي (عموماً با اندازه‌گيري رفتار برنامه در حين اجرا) اندازه‌گيري شود. اين اندازه‌گيري‌ها بر يكديگر تأثير مستقيم دارند. به‌عبارت ديگر دستيابي به كيفيت استفاده وابسته به داشتن كيفيت خارجي است و كيفيت خارجي وابسته به كيفيت داخلي مي‌باشد.
 
 
 در این قسمت با مفاهیم اولیه کیفیت نرم افزار آشنا شدیم. در قسمت آینده راجع به نحوه اندازه گیری و ارزیابی کیفیت نرم افزار صحبت خواهم کرد.
 
 
ادامه دارد ... Wink