بازتاب‌هاي مقاله "ترجمه فارسی مقاله Simulating Ideal and Average Users":