بازتاب‌هاي مقاله "انتخاب در پایگاه مبتنی بر دانش برای جستجوی بهداشتی مصرف کننده":