بازتاب‌هاي مقاله استفاده از روش‏های ابرداده در سازماندهی اطلاعات