کنترلر خود سازمانده در واقع کنترلری است که با داشتن فرایند و محیطی که در آن عمل می کند، فرآیند را کنترل می کند.
 دو وظیفه مهم دارد:
1. محیط را مشاهده کرده و عملیات کنترلری مناسبی صادر کند
2. برای اینکه عملیات کنترلری صادر شده را رفته رفته بهبود ببخشد از عملیات کنترلی صادر شده در گذشته استفاده می کند.
در حالت کلی SOC ترکیبی از شناسایی سیستم و کنترل است.
 soc.pdf