تحليل ريسک پياده سازي پروژه ERP، با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت فعال در صنعت خودرو)

12/22/2014


چکیده: استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي يکي از عوامل مهم و موثر در بهبود وضعيت رقابتي سازمان ها مي باشد. با توجه به حجم مبالغ صرف شده و آماري که نشان مي دهد بيش از 70درصد از اين پروژه ها ناموفق هستند، بنابراين بررسي دقيق علل موفقيت و شکست اين پروژه ها و شناخت ميزان ريسک پياده سازي براي شرکتها بسيار حياتي مي باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و به شناسايي عوامل ريسک پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان و ميزان ريسک کلي پروژه مي پردازد. متغير وابسته در اين پژوهش ميزان ريسک پياده سازي سيستم هايERP است و متغيرهاي مستقل، عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP مي باشند. پس از شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت در شرکت مورد مطالعه، پرسشنامه اي جهت شناسايي ميزان اهميت هر يک از عوامل شناخته شده در ريسک پروژه تهيه مي شود و در 12 شرکت که درگير انجام پروژه مشابه هستند توزيع مي گردد، سپس پاسخ هاي افراد با توجه به آنکه به صورت نظرات کيفي است با بکارگيري منطق فازي تجزيه و تحليل و مورد مقايسه قرار مي گيرد. در نتيجه، ميزان ريسک پياده سازي پروژه به صورت يک عدد کمي قابل دسته بندي در هشت طبقه به دست مي آيد؛ و بيانگر اين موضوع است که اين پروژه در شرکت مذکور در منطقه شکست خفيف قرار دارد و با توجه به پيشنهادات ارائه شده بايد احتمال موفقيت آن را بالاتر ببريم.
كليد واژه: برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)، تحليل ريسک، منطق فازي،عوامل حياتي موفقيت (CSF) 
ادامه مطلب

0 Comments Add your ownLeave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage

آخرين مطالب بروز شده

موضوعات

پيوندها

IT

کلی

مدیریت

Feeds