ترجمه پایان نامه" AN INTEGRATED DATA MODEL APPROACH FOR E-GOVERNANCE OF INFORMATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS"

Published on 01/05,2015

عنوان پایان نامه:

رویکردمدل یکپارچه داده هابرای دولت الکترونیک اطلاعات درموسسات آموزش عالی

 هدف این كار تحقیقاتی طراحی و توسعه یك مدل داده كاوی یكپارچه برای سازماندهی یك مجموعه داده‌ای به منظور نظارت الكترونیكی بر اطلاعات در مؤسسات آموزش عالی میباشد. این روش می تواند فعالیت مدیریت اطلاعات را در سازمان ارتقاء بخشد و كاربر را از ایجاد و جمع‌آوری اطلاعاتی كه قبلاً وجود داشته منع نماید و مبادله اطلاعات را در این مؤسسات تسهیل نماید، بصورتی كه بتوانند وقت بیشتری را برای آنالیز بكار ببرند و از اطلاعات بخاطر بكارگیری پیشرفت و تكمیل وظایف مؤسساتی استفاده نمایند. مدل پیشنهادی بسیار خاص است یعنی می توان به آن به عنوان یك مدل جامع نگاه كرد یا می توان آن را به نواحی متفاوت تحقیقاتی بر طبق نیازهای بخشی(اداری) تقسیم كرد.

اطلاعات برای عملكرد مؤسسات آموزش عالی حاصل با 2 هدف متفاوتاما مرتبط بسیار ضروری است. آموزش و اجرا، با بكار بردن تكنولوژی مجموعه داده‌ها، مدل پیشنهاد شده به گونه ای قادر به سازماندهی داده‌ها می باشد كه بتواند اطلاعات را از طریق گزارشات مربوط به گروه‌های مختلف براساس نقش با كمك ابزارآلات گزارشی مانند BO (موضوع تجاری) OBI(هوش تجاری پیشگویانه) یا جستجوی حیات (Beri query) فراهم نماید.

علاوه بر اینها، داده‌های قبلی هم می‌تواند در این مجموعه با یك نشست با داده ی جاری نگه‌ داشته شود و بنابراین احتمالاً آنالیز رویه‌ای و ارزیابی از طریق این مجموعه داده ها فراهم می‌شود.

 1مقدمه:

1-1 مرورکلی:

هدف این كار تحقیقاتی ایجاد مدل داده‌هاییكپارچه نظارت الكترونیكی بر اطلاعات در مؤسسات آموزش عالی می‌باشد. نظارت الكترونیكی، نظارت بر اطلاعات بصورت الكترونیكی با كمترین دخالت فیزیكی و نتیجه سریع و اجرای صحیح می‌باشد. انگیزه این كار حاصل مجموعه داده‌های ساختار بندی شده در سیستم مدیریت دانشگاه می‌باشد بصورتیكه همراه با بقیه موارد رشته‌های مشتق شده از این داده‌ها مانند فعالیت الكترونیكی می‌توانند به طرز صحیحی مدیریت شوند؛ اغلب در زندگی روزمره مان، اطلاعات كوچك را كه در سال‌های آتی ارزشمند خواهند بود نادیده در نظر می‌گیریم و مقدار قابل توجهی از زمان را به كندوكاو اطلاعات در سال‌های آتی خواهیم گذراند. چیزی مشابه همین برای مؤسسات اتفاق می‌افتد كه اساساً به داده‌ها وابسته هستند اما جور كردن و مرتب كردن داده‌ها را در نظر نمی‌گیرند. این داده‌ها می‌توانند دارائی‌های ارزشمندی در روزهای آتی باشند. اكنون نیاز به مجموعه داده‌های ساختاربندی شده مطرح می‌شود كه اطلاعات ضروری برای برآورده نمودن اهداف اجرائی و آكادمیك را در سیستم مدیریت اطلاعات آموزش عالی فراهم می‌نمایند و در اجرای دوره‌هایی مانند آموزش الكترونیكی می‌توانند مفید و كمكی باشند.

1-2 خلاصه بررسی مطالب قدیمی:

برای كاربرد مفهوم مجموعه داده‌ها در مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاه‌ها روش‌های متفاوت در كارهای تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در میان آنها، بیشتر روشها این حقیقت را مورد توجه قرار داده است كه مدیریت داده در سیستم اطلاعات دانشگاه باید به طریقی سازماندهی شود و قادر به فراهم آوردن اطلاعات ارزشمند در صورت نیاز باشد. بنابراین كاربرد مجموعه ای داده تا حد زیادی توسط مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی مختلف پذیرفته شده است. اما بیشتر آنها بر روی نواحی خاصی از داده‌ها تمركز می‌نمایند. به عنوان مثال، برای ارزیابی دانشجویان و معلمان، مركز داده دانشجویان و مركز داده هیئت علمی مورد توجه قرار گرفت و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری عملكرد ایجاد شد. در یك روش، داده‌های حاصل از LMS(سیستم مدیریت یادگیری) برای اهداف ارزیابی مورد توجه قرار گرفت. همه آنها نیازهای اجرائی و آكادمیكی را مورد توجه قرار می‌دادند  طوریکه موانع اطلاعاتی درمیان دانشجویان، هیئت علمی و مدیران و دیگر مؤلفان می‌تواند به كمترین مقدار خود برسد ،كه این خود هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.

1-3 بحثی كوتاه در مورد مسئله:

مهمترین جنبه مدیریت داده این است كه ارزش و اهمیت اطلاعات در زمینه دیگر اطلاعات اغلب افزایش می‌یابد، در زیر مثال‌های كوچكی را در مورد مشكل با توجه به ساختار می‌بینیم:

اگر دانشگاه تصمیم به طرح پژوهشگری(تحقیقی) بگیرد. آنگاه دانشجویان باید جزئیات را به طور انفرادی بعد از اعلام آن ارائه دهند و براساس این موارد، تصمیم‌گیری انجام خواهد شد. برای دسترسی به كتاب‌های خاص در كتابخانه براییك رشته خاص از دانشجویان نیازی نیست معلم مربوطه به كتابخانه برود و تحقیق نماید. او می تواند این دیدگاه را از طریق گزارشات بدست آورد ، اگر انبار كتابخانه به طور منطقی و فیزیكی با یكدیگر ارتباط داشته باشد.

گاهی اوقات، شكل امتحان در میان دانشجویان براساس هزینه‌های ارائه شده برای آن سال تحصیلی گسترش می‌یابد، به همین منظور دانشجویان باید دلیل پیروی (اطلاعات) حاصل از بخش‌هایمالی را بدست آورند و آن را به بخش امتحان گیری نشان دهند.

به این طریق، مدیریت صحیح داده با یك مجموعه داده‌ای صحیح، داده‌های معمولی را به اطلاعات مفیدی برای دوره‌های عالی، مدیریت پردازش، شناخت علائق، ارزیابی دانشجویان و فرآیند آموزشی از طریق نظارت الكترونیك تبدیل خواهد نمود.

1-4 اهداف و محدودیت‌ها/زمینه‌ها:

هدف اصلی مدل داده‌ای پیشنهاد شده پیدا كردن یك رابطه میان همه موجودیت‌های درون این بخش در مؤسسه یا دانشكده می‌باشد كه برای سازماندهی و هدایت هر مسیری توسط نظارت الكترونیكی و طراحییك مدل داده‌ای كه به طور مجازی به دو طرح متفاوت تقسیم شده است مورد نیاز است، اما به عنوان مركز فعالیت اصلی در مؤسسه سیستم اطلاعات اجرائی عمل خواهد نمود.

آنجائی كه دانشكده نیازهای متفاوتی دارد و كاربران نهائی می‌توانند با توجه به سطح آنالیز با یكدیگر فرق نمایند. این مدل برای حمایت از مجموعه‌ای كه اطلاعات را از طریق گزارشات با كمك مكانیسم دسترسی جداگانه حمایت می‌نماید، بوجود آمده است. گزارش‌دهی:  بعضی از الگوهای گزارشی تك كاره (فاقد عمومیت) ایجاد شده است گزارشات استفاده از ابزار گزارش‌دهیBO(شیء تجاری) را با پیشگویی 10 كیلوگرم به یك پایگاه داده نشان داده است.

جستجوی سفارشی: برنامه‌ها می‌توانند نوشته شوند تا با استفاده از زبان جستجوی ساختار بندی شده (SQl) به مجموعه (Warse house) دسترسی پیدا كنند. به داده‌ها می‌توان با نوشتن برنامه‌های كاربردی كامل با استفاده از جاوا، پاور بیلدر (power builder) دسترسی پیدا كرد. مدل پیشنهاد شده براساس پردازش‌های رایج هستندكه هنگام دسترسی به یك مسیر می توان به آن دست یافت. رابطه میان موجودیت‌ها و ویژگی‌های انها ، براساس وجود آنها و فعالیت در برنامه مدیریت رشته ای ایجاد می‌شود. این می‌تواند با توجه به نیاز اطلاعات مدیریت مؤسسه یا دانشكده فرق كند.

1-5 سازماندهی قضایا (تزها)

فصل 2: بررسی مطالب قدیمی را توصیف می‌كند.

فصل 3: بیان مسئله و اهداف مسئله را توصیف می‌كند.

فصل 4: آنالیز و بكارگیری مدل داده را توصیف می‌كند.

فصل 5: نتایج را با توجه به دو مورد و تفسیر نتایج توصیف می‌كند.

فصل 6: نتایج كاری و طراح آینده را توصیف می‌كند.

فصل 7: شامل مراجعی است كه برای این كارهای تحقیقاتی ساخته شده است.

 


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage