نیازمندیهای ارزیابی هوش تجاری درERP

 

مطالعه موردی سازمان توسعه تجارت ایران


چکیده

امروزه، مدیریت علمی سازمانها نیازمند استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند

سیستمهای برنامه ریزی منابع سازما ن است. یکی از ابعاد این مطالعه، بررسی ارتباط سیستم های

برنامه ریزی منابع سازمان با هوش تجاری و پشتیبانی تصمیمگیری است. در این مقاله با توجه به طراحی و

اجرای یک پیمایش، نیازهای اساسی مدیران سطوح مختلف سازمان از سیستم های برنامه ریزی منابع

سازمان در جهت پشتیبانی تصمیمگیری مدیریت و ایجاد هوش تجاری مورد پرسش قرار گرفته و با توجه

به تحلیل ویژگیهای مدیریتی و ماهیت تصمیمگیری مدیران، فرضهایی نیز در زمینۀ ارتباط سیستمهای

برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیمگیری مدیریت بررسی شدند. به منظور ارائۀ چارچوبی عملی برای

به کارگیری راهکارها، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره، مسئله جست وجوی مناسب ترین

راه حل ممکن برای برآورده سازی نیازها، دنبال گردیده و با به کارگیری روش آنتروپی شانون، وزن معیارها

اولویت پیاده سازی مناسب ترین راه حل ها، مشخص ،TOPSIS (نیازمندیها) و سپس با استفاده از مدل

شده اند.

 

واژه های کلیدی: سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان  ارزیابی، سازمان توسعه تجارت

 

 دریافت فایل کامل مقاله

  http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4000513871302.pdf

 

نظرات

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage