جریان غالب یا مین استریم رشته ها گاه بسیار ناجوانمردانه عمل می کند و چون فاتحان که کاتبان یک سو نگر تاریخ اند جریان غالب نیز گاه برخی بزرگان را مدت ها از نظر دور نگه می دارد و گاه حتی خدمات ارزنده برخی بزرگان بعد از درگذشتشان نیز بازشناخته نمی شود. دکتر محمد علی طوسی یکی از همین افراد بود. 
کسی که دو مورد از بهترین کتاب های تاریخ ساز رشته را (کتاب وظیفه های مدیران بارنارد و رفتار اداری سایمون) و بسیاری کتب دیگر را ترجمه کرد اما به قدر ارزش کتاب هایش دیده نشد به رغم اینکه ترجمه آثار نیز کیفیت خوبی دارند. به ویژه دو کتاب یاد شده از کلاسیک های ارزشمند ترجمه شده توسط ایشان است که در شبه جریان غالب رشته مدیریت در کشور ما از یاد رفتند. 
 
یاد و نامشان گرامی و روحشان شاد