در لینک زیر، اسلاید نسخه ی اولیه ی پروژه ی نمایه گذاری یک موتور جستجو آپلود شده است. 
این اسلایدها در تاریخ 28 آذر سال 1395 ارائه داده شده است. 
 
https://drive.google.com/open?id=0By76UK9RcZWDSzZ2VWNwYmoxZEU