روز پنج شنبه مورخ دوم دیماه ساعت ده الی یازده صبح در دانشگاه آزاد واحد دلوار تحویل پروژه درس مباحث ویژه انجام خواهد گرفت.

بدیهی است این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.