امتحان درس مبانی اینترنت در تاریخ 30/10/1395 ساعت نه صبح در دانشگاه برگزار خواهد شد.