در این ارائه، با ماهیت سیستمهای پیشنهاددهنده و اینکه اصلاً برای چه منظوری بوجود آمده اند، بطور کلّی آشنا می شوید.

   در مورد اصول اینگونه از سیستمها، انواع روشها و الگوریتم های فیلترینگ و همچنین دو نوع از انواع سیستمهای پیشنهاد دهنده (پیشنهاد دهنده پرس و جو و پیشنهاد دهنده ی اخبار) نیز، در این ارائه، مطالب قابل توجّهی را مطالعه خواهید نمود.

ادامه مطلب