پروژه ای در دست انجام است که در واقع پیاده سازی یک مقاله در حوزه ی Query Recommendation ها می باشد.

v     هدف پروژه

       به استناد از مقاله ی

Query Recommendation for Improving Search Engine Results

Hamada M.Zahera, Gamal F. El Hady, Waiel.F Abd El-Wahed

Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010 Vol I WCECS 2010, October 20-22, 2010, San Francisco, USA

ü      طراحی سیستمی برای پیشنهاد لیستی از پرس و جوها (Queries) ی مشابه پرس و جو ورودی کاربر

ü       مبتنی بودن پرس و جوهای پیشنهادی بر پرس و جوهای صادر شده ی قبلی کاربران (یعنی استفاده از Query Log)

ü       مبتنی بودن این روش بر فرآیند خوشه بندی

ü       هر خوشه شامل گروهی است از پرس و جوهای مشابه معنایی 

ü       ارائه کوئری های پیشنهادی بصورت رتبه بندی بر اساس معیار شباهت

ü       نهایتاً ارزیابی این روش با استفاده از دیتاستی واقعی از Query Log یک موتور جستجو