C-sparql

Published on 06/30,2017

در این پست می‌خواهم درباره ارائه کوتاه خود در سر کلاس صحبت کنم .موضوع ارائه کوتاه من c-sparql بود.
c-sparql : برای query  زدن بر روی داه هایی که مدام در حال تولید هستند و در جریانند استفاده می شود، مانند تعداد ماشین های که در هر دقیقه وارد یک دروازه می‌شوند ، اطلاعاتی که از سنسورها دریافت می‌شود.
c-sparql  توسعه ای بر روی sparql  است که مفاهیمی چون window ، timestamps، aggregation و ... به آن اضافه شده است که درباره هرکدام از این مفاهیم به صورت مجزا در اسلایدهای موجود در لینک زیر توضیح داده شده است .
https://fumdrive.um.ac.ir/index.php/s/o8s9vBkOXuwzaOa


Comments

Leave a Reply

Add comment
Info

unmoderate_note

Comments are moderated to prevent spam. This may cause a delay before your post appears.

 authimage