الف) سوابق اجرایی:

مدیر موسسه آموزش عالی آزاد دور اندیشان، نمایندگی شهر کرمان ( در حال حاضر) 

مدیر موسسه آموزش عالی طرح نوین اندیشه ، نمایندگی شهرستان جیرفت به مدت یک سال (95-1394)

 عضویت در هیأت مؤسس و شورای مرکزی کانون حقوق اسلامی؛ سردبیری نشریات دانشجویی «بارگه داد» متعلق به انجمن علمی حقوق و  «بوی جوی مولیان» متعلق به انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.


 

ب ) سوابق تدریس

مدرس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدرس مدعو دانشگاههای پیام نور (مرکز کرمان، بافت و بم)

مدرس مدعو دانشگاههای آزاد اسلامی ( واحد کرمان و بافت )

تدریس آیین دادرسی مدنی و اصول فقه (دوره آمادگی وکالت) در مؤسسه آموزشی چتردانش استان سیستان و بلوچستان (نمایندگی زاهدان). 

 

ج) سوابق پژوهشی

 

1- کتاب و طرحهای پژوهشی:

 - تأمین اجتماعی در فقه امامیه و بازتاب آن در قوانین موضوعه ایران 

- نقش پلیس در تأمین، حفظ و اعتبار ادله اثبات کیفری در حقوق ایران
 
Looking at the social scurity in Shiit jurisprudence and irans law-  

 

 2- مقالات:

 مقاله «Manifestations of Social Security in the Civil Code of Iran»

مقاله «Social Security in Shiite Jurisprudence and its Reflection in The Iran’s Provisions».

مقاله « کاربرد مفاهیم و اصطلاحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی»

مقاله «ثبت فضولی ملک غیر: بررسی مصداقی از اعمال حقوقی فضولی»

مقاله « در جستجوی حق (ارزیابی حق، حکم و اختیار در فقه امامیه و حقوق موضوعه)»

مقاله « کارکردهای زکات در حوزه حقوق تأمین اجتماعی»

مقاله « سبک شناسی زبانی اشعار نزاری (نگاهی به ویژگیهای برجسته زبانی در اشعار نزاری قهستانی) »

مقاله « بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی با تکیه بر اندیشه های امام خمینی (ره) »

مقاله « بررسی و مقایسه ترجمه آیات مربوط به داستان اشتر صالح (ع) در پنج تفسیر فارسی

 

مقاله « نمادگرایی در اشعار عطار نیشابوری »