خدا می بیند

Published on 10/12,2017

عارفي را گفتند:

كتابي درزمينه اخلاق معرفي كنيد. فرمود: لازم نيست يك كتاب باشد، يك كلمه كافيست كه بداني خدا مي بيند.


Comments

Leave a Reply