نکته ویرایشی 1: 
متاسفانه در زبان فارسی در اثر ترجمه، گرته و برداری و موارد دیگر، افعال مرکب و چند کلمه ای طولانی به کار می رود که صورت ساده، روان و بسیار زیبایی دارند.
به عنوان مثال: امروزه ساخته های دانشمندان در بخش تکنولوژی به وفور مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد. 
صورت ویراسته معلوم: امروزه دانشجویان از ساخته های دانشمندان در بخش تکنولوژی به وفور استفاده می کنند.
صورت ویراسته مجهول:  امروزه ساخته های دانشمندان در بخش تکنولوژی به وفور از سوی دانشجویان استفاده می شود.
سایر موارد: مورد بررسی قرار می گیرد.     = بررسی می شود